Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Цифровата трансформация и ресурсната ефективност са сред основните приоритетни теми за МСП в стандартизацията

Според проучване, проведено от Small Business Standards (SBS – европейската организация, представляваща МСП в стандартизацията), темите, които европейските МСП считат за приоритетни в стандартизацията са свързани с цифровата трансформация -  изкуствен интелект (ИИ), строително информационно моделиране (СИМ) или киберсигурност, и с устойчивостта - екодизайн и ресурсна ефективност.

SBS публикува резултатите от проучване, проведено от Knowence от негово име за определяне на приоритетни стандартизационни сектори и теми от значение за европейските МСП. Като се има предвид разнообразието от сектори, в които участват МСП, и нарастващия брой европейски и международни стандарти, разработвани или преразглеждани всяка година, от съществено значение е да се определят основните стратегически теми за МСП. Резултатите ще позволят на SBS да съсредоточи дейността си, целяща повишаване на осведомеността на МСП относно стандартите и тяхното участие в стандартизацията на европейско и международно ниво, през следващите години.

Критериите, използвани за класиране на приоритетните за МСП области, включват фактори като например дали стандартите се използват в подкрепа на политиките и законодателството на ЕС, дали се отнасят до сектор или тема, в които работят МСП, каква е добавената стойност и заетостта, генерирани от МСП, или дали те са подподящи по отношение на 14-те екосистеми за възстановяване, определени от Европейската комисия.

Първите пет приоритетни сектора, определени от проучването, са строителство (вкл. и минната и металургичната промишленост, използвани за строителни продукти), машиностроене, ИКТ, транспорт, текстил и мода. В горната част на списъка с приоритетни теми са цифровата трансформация, СИМ, изкуствен интелект, киберсигурност, интелигентни къщи и автоматизирани уреди, заедно с екодизайн и ефективност на ресурсите.

Друг извод от проучването е, че някои хоризонтални стандартизационни дейности могат да доведат до „съпътстващи щети“ за МСП в определени сектори, ако не бъдат проследени по подходящ начин. Поради това съветът към SBS е да продължи усилията си в проследяването на хоризонталните стандартизационни дейности, свързани със стандартите за системи за управление, достъпност, кръгова икономика или икономика, базирана на данни.

Проучването потвърждава важната роля на SBS и на други индустриални асоциации да представляват интересите на МСП в стандартизацията, особено на европейско и международно ниво. Въпреки това МСП все още се считат за недостатъчно представени. В момента SBS има над 60 експерти, участващи в технически комитети на европейско (CEN, CENELEC, ETSI) и международно (ISO, IEC) ниво и следва приблизително 500 работни теми. 

Проучването може да бъде намерено чрез следния линк