Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Свиква се Общо събрание на БИС

Свиква се Общо събрание на БИС

Управителният съвет на Българския институт за стандартизация на основание чл.12, ал.6 от ЗНС свиква редовно Общо събрание на Българския институт за стандартизация на 18 септември 2020 г. от 11 часа в зала 4 „Асен Златаров”, ет. 3 на Националния дом на науката и техниката в София, ул. „Г. С. Раковски” 108, при следния дневен ред:

1. Приемане на членове на БИС;

2. Преустановяване на правата на членове на БИС;

3. Приемане на проект за изменение и допълнение на Устава на Българския институт за стандартизация.

4. Избор на двама членове на Управителния съвет от група 3 и група 4 за остатъка до края на мандата;

5. Приемане на отчета за дейността на БИС за 2019 г.;

6. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за 2019 г.;

7. Приемане на бюджета на БИС за 2020 г.;

8. Разни.

Регистрацията на упълномощените представители на членовете на Българския институт за стандартизация започва в 9.30 часа и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл.13 от ЗНС и чл.30 от Устава на БИС, събранието ще се проведе същия ден, в 12 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Покана