Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Съветът на ЕС даде окончателно зелена светлина за адаптираните правила на ЕС за стандартизация

В началото на декември министрите на ЕС дадоха окончателното си одобрение за изменение на регламента относно европейската стандартизация. Регламентът определя процедури за разработване на хармонизирани стандарти в рамките на ЕС. Тези хармонизирани стандарти улесняват пускането на продукти на единния пазар и по този начин укрепват конкурентоспособността на ЕС.

Стандартите гарантират, че стоките и продуктите, които използваме, са безопасни. Правилата на ЕС за стандартизация гарантират тази безопасност и съответствието им със зеления и цифров преход. Приетото изменение засилва участието на държавите-членки в процеса на вземане на решения в европейските организации за стандартизация и гарантира пълното съобразяване с европейските ценности и основни права, особено в сферата на новите цифрови технологии.

Изменението въвежда нови изисквания относно европейските организации за стандартизация (EОС), за да се гарантира участието на националните органи за стандартизация в ЕС и Европейското икономическо пространство. Засилването на ролята на националните представители ще подобри функционирането на ЕОС и ще засили представителството на държавите-членки в процесите на вземане на решения на европейските организации за стандартизация.

Изменението ще гарантира и популяризирането на европейските ценности при разработването на европейски стандарти. Това е особено важно с оглед продължаващия цифров преход.

Предстои документът да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила 20 дни след това.