Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Стандартизацията и малките и средните предприятия

МСП и стандартизацията е темата на първия за 2014 г. брой. Бизнес, който би трябвало да процъфтява, тъй като е гръбнакът не само на българската, но и на европейската икономика. Неслучайно напоследък фокусът на стандартизацията е насочен именно към тях, тъй като участието им е по-малко от желаното и съществува опасност стандартите да не отчитат изцяло потребностите и интересите им. Посочваме пречките, ограничаващи осведомеността и прилагането на стандартите, както и участието в процеса на стадартизацията; също и ползите, които са безспорни, въпреки че малкият бизнес често възприема стандартите като необходимо зло, а не като мощен инструмент за постигане на бизнес целите си. А подпомагането и поощряването на активното участие на МСП в дейността по стандартизация е оствава основен приоритет на Българския институт за стандартизация.

Повече информация: Разгледай.