Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Спонсориран достъп до документи на CEN за електронно фактуриране

Спонсориран достъп до документи на CEN за електронно фактуриране

Българският институт за стандартизация предоставя безплатен достъп до два документа на CEN за електронно фактуриране:

Тези документи подпомагат прилагането на Директива 2014/55/ЕС относно „Електронно фактуриране при обществените поръчки” и прилагането им може да предложи презумпция за съответствие с някои от съществените изисквания на директивата.

Безплатният достъп е спонсориран от Европейската комисия въз основа на споразумение със CEN.

Стандартите са налични само онлайн в pdf формат.

Моля, имайте предвид следното по отношение на всички стандарти и стандартизационни документи за електронно фактуриране:

Ползвателите имат право да използват съдържанието на тези издания при разработване на вторични продукти. Вторичните приложения, които се основават на или използват информация от тези стандарти/стандартизационни документи (СД), трябва да включват текст, който да бъде лесно разпознаваем от ползвателите и който ясно да посочва, че е приложен съответният стандарт/СД и възпроизвеждането му е направено с разрешението на CEN и БИС като притежатели на авторските права.

CEN и БИС не носят отговорност относно използването на съдържанието и прилагането на стандартите/СД във вторичните приложения и не предоставят никакви гаранции за каквато и да е цел на прилагане. В случай на съмнение потребителите трябва да се позовават на съдържанието на стандартите/СД, публикувани от БИС, които могат да бъдат намерени в каталога на БИС.

БИС препоръчва ползвателите на тези стандарти да поставят следното съобщение на електронните фактури, в случай че те се издават в съответствие с тях: „Тази фактура е издадена в съответствие със стандарта БДС EN 16931-1:2017+A1:2019 (или СД CEN/TS 16931-2:2017)”.

Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice

ТК-84 more

Electronic invoicing - Part 2: List of syntaxes that comply with EN 16931-1

ТК-84 more