Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Публикувано е Синьо ръководство за прилагане на правила на ЕС относно продуктите за 2022 г.

На 29 юни Европейската комисия публикува преработена версия на Синьото ръководство за прилагане на правилата на ЕС относно продуктите. Ръководството има за цел да подпомогне по-доброто разбиране на законодателството на ЕС относно продуктите съгласно Новата законодателна рамка (НЗР) и да предостави разяснения и обяснения относно европейската система за оценяване на съответствието, акредитацията на лаборатории, маркировката CE и надзора на пазара. Това преработване на Ръководството е първата негова актуализация от 2016 г.