Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Превод на европейски стандарти на български език - 2015 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА,
ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП (ОТМ.), С ПРЕДМЕТ:
Превод на европейски стандарти на български език

  1. Публична покана
  2. Техническа спецификация
  3. Методика за оценка на оферти
  4. Документация-образци
  5. Проект на договора
  6. Протокол за разглеждане на офертите
  7. Договор
  8. Констативен протокол от 11.07.2016 г. към Договор
  9. Извършени плащания по Договор № БИС-СД-14/13.10.2015 г.