Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Социална отговорност“

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Социална отговорност“

Националният орган за стандартизация на Франция (AFNOR) прави предложение за създаване на нов технически комитет на ISO с наименование: Социална отговорност.

Обхват:Стандартизация в областта на социалната отговорност с цел предоставяне на указания и рамка за всякакъв вид организации, без значение на тяхната големина, дейност или местоположение. Това позволява на организациите да поставят под съмнение собствените си практики, да определят корпоративната си социална отговорност и по този начин да разработват стратегии за засилване на техния принос към устойчивото развитие.

Цел и обосновка на предложението

ISO 26000 е уникален международен стандарт, който:

• определя всички аспекти на социалната отговорност;

• предоставя насоки за всички организации относно социалната отговорност;

• помага за свързване на социалната отговорност с целите на устойчивото развитие.

През последното десетилетие ISO 26000 е помогнал на организациите да развиват и узряват своите подходи за социална отговорност. Междувременно се появиха нови понятия, основани на комбинация от различни аспекти, включени в ISO 26000 (например икономика и управление на отпадъците, икономика и устойчиво потребление). Успоредно с това се изразяват по-силни очаквания, особено от потребителите, гражданското общество и бизнеса. Днес е необходимо ISO 26000 да бъде подобрен, за да интегрира тези понятия, както и да въведе нови, свързани с глобалните предизвикателства, особено по отношение на , както и с възможните последици и поуки от настоящата пандемия Covid-19.

Техническият комитет ще приведе в съответствие различни стандарти на ISO, свързани с управлението, социалните, икономическите или екологичните аспекти. Той също така ще съдейства за популяризиране на всички стандарти, които могат да бъдат използвани в подхода за социална отговорност и ще повиши видимостта на работата на други свързани технически комитети и на заинтересованите страни.

Потенциални заинтересовани страни: Потребители, правителствени органи, неправителствени организации, представители на промишлеността, професионални съюзи, асоциации в областта на услугите, организации за проучвания, научни среди и други.

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членовете на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 20.06.2020 г. на електронната поща на Петър Лозев: petar.**lozev**[@bds-bg.or](mailto:petar.lozev@bds-bg.org)g, тел. 02/81 74 539.

Повече информация тук.