Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Референтни материали“

В Централния секретариат на ISO, Женева, е постъпило предложение за нов технически комитет Референтни материали [Reference materials].

Обхват

Обхватът на предложения нов технически комитет определя точно границите на сферата на дейност. Няма да се повтарят общи цели и принципи, а ще се регулира работата на организацията в посочена конкретна област. Стандартизацията е по отношение на компетентното производство и използване на референтни материали, включително понятия, термини и определения, свързани с референтните материали.

Цел и обосновка на предложението

Създаването на този нов технически комитет се налага поради необходимостта от стандартизация в областта на референтните материали. Всички елементи от работната програма ще бъдат определени от съществуващите ръководства на REMCO, които ще бъдат преобразувани в международни стандарти.

Заинтересовани страни

Потенциалните заинтересовани страни (включително малки и средни предприятия) са:

лаборатории за измерване или изпитване и калибриране;

производители на референтни материали;

органи по акредитация по отношение на акредитацията на производители на референтни материали и другите комитети на ISO, използващи хоризонталната консултативна функция на REMCO.

При приемане на предложението от националните органи за стандартизация - членове на ISO, България може да участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 05.09.2020 г. на електронната поща на инж. Валентина Зочинова: valentina**.zochinova@bds-bg.org**, тел. 02/81 74 538.

За повече информация виж тук.