Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения“

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „**Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения**“

В Центъра за управление на CEN е постъпило предложение от NEN (Орган за стандартизация на Нидерландия) за създаване на нов технически комитет „Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения“ *(Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear*).

Обхват на дейност: разработване на стандарти за устойчивост и кръговост в отглеждането на риба, аквакултури и производството на рибни продукти.

Цел и обосновка на предложението

Риболовни съоръжения, съответстващи на кръговата икономика

През януари 2018 г. Европейският съюз прие Стратегията за пластмаси в кръгова икономика, за да се помогне на европейския бизнес и потребителите да използват ресурсите по по-устойчив начин. Две директиви, приети през 2019 г., съдържат мерки, насочени към риболовния сектор: Директива (ЕС) 2019/904 относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и Директива (ЕС) 2019/883 относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби. В Директива (ЕС) 2019/904 риболовните съоръжения се посочват като сериозен проблем в контекста на замърсяването на водните басейни. Директива (ЕС) 2019/883 предвижда Европейската комисия да изисква от европейските организации за стандартизация да разработят стандарти за проектиране на риболовни съоръжения, съответстващи на кръговата икономика, с цел насърчаване на подготовката за повторната им употреба и улесняване на възможността за рециклиране в края на жизнения им цикъл.

Устойчивост на икономиката

В Европейския зелен пакт за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС и наскоро публикуваната стратегия „От фермата до вилицата“ се казва, че трябва да бъде ускорен и преходът към устойчиво отглеждане на риба и производство на морски храни. Основна цел на този нов комитет на CEN ще бъде да разработва стандарти, които да обхващат точно тези теми за осигуряване на устойчиво производство и маркетинг.

Цел

Намаляване на въздействието върху околната среда и устойчиво управление на риболовния сектор от икономическа, социална и екологична гледна точка чрез използване на риболовни съоръжения, съответстващи на кръговата икономика, и осигуряване на устойчиво производство и маркетинг.

Основните категории заинтересовани страни са:

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението на CEN най-късно до 09.09.2020 г. на експерт Мария Христова, e-mail: maria**.hristova@bds-bg.**org, тел. 02/81 74 588.

Оригиналът на предложението може да видите тук.