Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Изменение на климата”

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Изменение на климата”

Националният орган за стандартизация на Италия (UNI) предлага да се създаде нов технически комитет на CEN с наименование: *Изменение на климата (**Climate* *Change**)*

Обхват: Дейността на комитета ще бъде насочена към стандартизация в областта на изменението на климата, включително във връзка със социалните и икономически аспекти на ниво организация и продукт. Целта е разработването на рамки, изисквания и насоки в подкрепа на политиките на Европейския съюз (ЕС) по отношение на изменението на климата и с оглед перспективата за цялостно осъществяване на Green Deal (Зелената сделка) на ЕС. Общоизвестно е, че повишената тежест на антропогенното изменение на климата представлява изключително предизвикателство, което поставя обществото пред сериозни отговорности и изисква по-смели и всеобхватни действия за ограничен период от време. Понастоящем изменението на климата се счита за важна и стратегическа тема за ЕС, което се подкрепя и от документите на Green Deal. Поради това е необходимо да се създаде специален ТК на европейско ниво.

При разработването на конкретната работна програма ще се вземат предвид специфичните потребности, очаквания и опит на различните национални органи по стандартизация, които са членове на техническия комитет, и напредъка в изпълнението на новата Green Deal на ЕС.

Новият технически комитет на CEN ще работи в тясна връзка с ISO/TC 207/SC7, който е основният инициатор за разработване на стандарти за изменение на климата. В действителност, на дадения етап европейските стандарти за изменение на климата обикновено представляват приемане на разработените на международно ниво.

Създаването на новия технически комитет ще насърчи по-широко и ефективно сътрудничество между националните органи по стандартизация в Европа, което ще позволи активизиране на съвместната дейност и избягване на припокриването на дейности.

Очаква се заинтересуваните страни да бъдат от следните области: индустрия, търговия, доставчици на услуги и техните поддоставчици; университетски и изследователски органи; лаборатории за изпитване, органи за сертификация; потребители; правителства - по-специално, агенции за безопасност на околната среда.

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. Всеки заинтересуван може да представи мнение най-късно до 10 ноември 2020 г. на електронната поща на главен експерт Екатерина Славова: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org , тел. 02/81 74 5**7**9.

Оригиналът на предложението можете да намерите тук.