Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Позиция на SBS относно предложението на Комисията за нов регламент за екодизайн

На 30 март Комисията публикува своето предложение за нов регламент за екодизайна за устойчиви продукти (ESPR - Regulation on Ecodesign for Sustainable Products), който включва поредица от мерки, които държавите-членки и Комисията трябва да предприемат, за да помогнат на МСП при прилагането на бъдещия регламент. Освен това той предлага създаването на форум Eкодизайн, който да консултира Комисията относно работния план за екодизайн, при определяне на приоритетни продуктови групи и изисквания за екодизайн.

SBS (Small Business Standards) публикува становище, в което приветства предложението на Комисията и предвидените мерки за улесняване прилагането на бъдещия регламент от МСП. Тъй като МСП представляват повечето предприятия в ЕС, те ще бъдат ключови за успешното изпълнение на предложението. Много МСП традиционно работят на местно ниво в области като ремонт, обновяване и поддръжка и със сигурност ще се възползват от бизнес възможностите в тези области. Но те също така ще трябва да се адаптират към новите изисквания и да се справят с допълнителните разходи.

В документа SBS посочва, че прилагането на предложението ще разчита в голяма степен на делегирани актове и европейски стандарти. Следователно ESPR следва да бъде придружен от пазарни инструменти, които подпомагат навлизането на устойчиви продукти и от стимули, улесняващи прилагането на регламента сред МСП, включително специални указания и финансова подкрепа, за да се гарантира тяхното участие в разработването на стандарти, подходящи за МСП, и тяхното представителство във форума Екодизайн.

С пълния текст на документа може да се запознаете тук

Източник: Център за управление на CEN и CENELEC