Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Покана за участие в редовното общо събраниe на БИС на 17 юни 2022 г.

Покана за участие в редовното общо събраниe на БИС на 17 юни 2022 г.

(обн. ДВ, брой 34 от 03.05.2022 г.)

Управителният съвет на Българския институт за стандартизация (БИС) на основание чл.12, ал. 6 от Закона за националната стандартизация (ЗНС) свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 17 юни 2022 г. (петък) от 11.00 часа в зала “Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София, ул. “Г. С. Раковски” 108, етаж 3, при следния дневен ред:

  1. Приемане на членове на БИС
  2. Преустановяване на правата на членове на БИС
  3. Приемане на предложението на Управителния съвет за проект за изменение и допълнение на Устава на БИС
  4. Приемане на отчета за дейността на БИС за 2021 г.
  5. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за 2021 г.
  6. Приемане на бюджета на БИС за 2022 г.
  7. Приемане на предложението на Контролния съвет за изменение и допълнение на Решение № 5 на Общото събрание от 2006 г., допълнено с Решение № 9 на Общото събрание от 2009 г. за размера на членския внос
  8. Разни.

Регистрацията на упълномощените представители на членовете на БИС започва в 9,30 ч. и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл.13 от ЗНС и чл.30 от Устава на БИС събранието ще се проведе същия ден от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

В случай на липса на кворум, между 11.00 и 12.00 ч. на участниците в общото събрание ще бъде представен моделът на финансиране на БИС.

Лице за контакти:

Силвия Тодорова, тел. 02/8174 505, E-mail: members@bds-bg.org

Покана

Дневен ред

1.Приемане на членове на БИС

2.Преустановяване на правата на членове на БИС

3.Приемане на предложението на Управителния съвет за проект за изменение и допълнение на Устава на БИС

4.Приемане на отчета за дейността на БИС за 2021 г.

7. Приемане на предложението на Контролния съвет за изменение и допълнение на Решение № 5 на Общото събрание от 2006 г., допълнено с Решение № 9 на Общото събрание от 2009 г. за размера на членския внос