Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Покана за участие в извънредно общо събраниe на БИС 20 септември 2023 г.

Управителният съвет на Българския институт за стандартизация на основание чл.12, ал. 3 от Закона за националната стандартизация (ЗНС) свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 20 септември 2023 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 3 на Националния дом на науката и техниката в София, ул. “Г. С. Раковски” 108, етаж 2, при следния дневен ред:

  1. Приемане на бюджета на БИС за 2023 г.;
  2. Приемане на решение за изменение и допълнение на Решение на ОС № 5/2006 г., допълнено с Решение на ОС № 9/2009 г., изменено с Решение на ОС № 7/2022 г., за размера на членския внос;
  3. Провеждане на избор на един член на Управителния съвет от групата по чл. 8, т.4 от ЗНС;
  4. Разни. 

Регистрацията на упълномощените представители на членовете на БИС започва в 9,30 ч. и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 13 от ЗНС и чл. 30 от Устава на БИС събранието ще се проведе същия ден от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

В случай на липса на кворум, между 11.00 и 12.00 ч. на участниците в общото събрание ще бъде представено участието на Българският институт за стандартизация в проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия: „Подпомагане на прехода към зелено бъдеще чрез университетски курсове за микроквалификации (B-Green-ED)“

Документите за обсъждане от дневния ред на общото събрание ще бъдат публикувани на интернет страницата на БИС, не по-късно от 11 септември 2023г., след провеждането на заседание на Управителния съвет, за да могат всички участници в общото събрание да се запознаят с тях предварително.

Лице за контакти:

Елена Друмева, тел. 02/8174 540, E-mail: members@bds-bg.org

Председател на управителния съвет:

Ивелин Буров

2. Приемане на решение за размера на членския внос

3. Провеждане на избор на един член на Управителния съвет от групата по чл. 8, т.4 от ЗНС