Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Във връзка с публикуването на нови издания на следните стандарти БДС EN 1329-1:2021, БДС EN 13598-1:2020 и БДС EN 13598-2:2020 възниква необходимост от актуализиране и на националните приложения към тях. Новите издания на националните приложения ще отменят съществуващите, които се отнасят за предишните издания на посочените европейски стандарти.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в Р България продуктите, които се влагат във водопроводни и канализационни тръбопроводни системи, подлежат на задължително оценяване на съответствието, включващо сертификация. Поради тази причина и във връзка с изпълнение на актуализираната работна програма на БИС/ТК 81 за 2021 г., в частта ѝ „разработване на стандарти на национално ниво”, и съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, част 2, БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

prБДС EN 1329-1:2021/NA Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата. Национално приложение (NA)

prБДС EN 13598-1:2020/NA Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части и плитки ревизионни камери. Национално приложение (NА)

prБДС EN 13598-2:2020/NA Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни камери. Национално приложение (NА)

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 22.01.2022 г. на електронната поща на Христина Георгиева, секретар на БИС/ТК 81: hristina.georgieva@bds-bg.org

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system. National Annex

40.60 Close of voting

ТК-81 more

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers. National Annex

40.60 Close of voting

ТК-81 more

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers. National Annex

40.60 Close of voting

ТК-81 more