Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за проекти на национални приложения

В изпълнение на работната програма на БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс“ за разработване на национални стандарти през 2022 г., във връзка с договор за разработване на стандарти, сключен между „Българската асоциация на циментовата индустрия“ (БАЦИ) и Българския институт за стандартизация (БИС), и съгласно Правилата за работа по национална стандартизация БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

Този документ не противоречи на БДС EN 197-1:2011 и се отнася за информационно приложение ZA, като допълва таблица ZA.1. С него се правят национални допълнения и уточнения, като се вземат предвид климатичните и географските условия в страната, както и установените регионални и национални традиции и строителен опит.

Националните изисквания, посочени в този стандарт, са в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на изискванията за съдържанието на разтворим хром VI в цимент и смеси, съдържащи цимент.

Този документ не противоречи на БДС EN 13282-1:2013 и се отнася за информационно приложение ZA, като допълва таблица ZA.1. С него се правят национални допълнения и уточнения, ката се вземат предвид климатичните и географски условия в страната, както и установените регионални и национални традиции и строителен опит.

Националните изисквания, посочени в този стандарт, са в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на изискванията за съдържанието на разтворим хром VI в цимент и смеси, съдържащи цимент.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 04.12.2022 г. на Николай Геращенко по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org.

Hydraulic road binders - Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria. National Annex to BDS EN 13282-1:2013

60.60 Standard published

ТК-4 more

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements. National Annex to BDS EN 197-1:2011

60.60 Standard published

ТК-4 more