Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за проект на национално приложение

Във връзка с необходимостта от въвеждане на национални изисквания към материалите за изпълнение на бетонни настилки Техническият комитет БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори” взе решение за разработване на национално приложение към европейския стандарт EN 13877-1:2013 Бетонни настилки. Част 1: Материали. Беше сключено споразумение с БИС/ТК 68 „Пътно дело”, в обхвата на който е европейският стандарт, разработването да се извърши от експерти на БИС/ТК 5. В резултат на това БИС/ТК 68 прие да включи в работната си програма за 2021 г. БДС EN 13877-1:2013/NA, чието разработване да се извърши от Целева работна група от експерти към БИС/ТК 5.

В изпълнение на работната програма на БИС/ТК 68 „Пътно дело” за разработване на национални приложения към европейски стандарти

БИС обявява за обществено допитване следния проект:
prБДС EN 13877-1:2013/NA Бетонни настилки. Част 1: Материали. Национално приложение (NA)

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 28.05.2021 г. по електронната поща на инж. Николай Геращенко на адрес nikolay.gerashtenko@bds-bg.org.

С текста на проекта може да се запознаете тук: