Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали“

Във връзка с публикуване на ново издание на стандарт БДС EN 590:2022 възниква необходимост от актуализиране на националното приложение към стандарта. В изпълнение на работната програма на ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали“ за 2023 г., в частта ѝ за разработване на национални стандарти и национални приложения, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следния проект:

prБДС EN 590:2022/NA:2023 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)“

Това национално приложение дава националните изискванията за вземане на проби, за маркиране на помпите и изискванията в зависимост от климатичните условия за гориво за дизелови двигатели. Този документ не противоречи на БДС EN 590; в него се правят национални допълнения и уточнения, като се отчитат изискванията на действащото национално законодателство в областта на горивата за дизелови двигатели.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 14.10.2023 г. на секретаря на БИС/ТК 67 Силвия Самичкова, на имейл silvia.samichkova@bds-bg.org, или чрез интернет страницата на БИС посредством създаден профил.

Всички коментари ще бъдат разгледани и взети под внимание при издаването на документа.

Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods - National Аnnex (NA)

40.20 DIS ballot initiated

ТК-67 more