Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Във връзка с изпълнението на работната програма на ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали” за 2022 г., в частта ѝ разработване на национални стандарти, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следния проект:

prБДС 17413:2023     „Течни горива. Определяне на специфичната топлина на изгаряне чрез калориметрична бомба

Този документ се отнася за калориметричен метод за определяне на горната и изчисляване на долната специфична топлина на изгаряне на течни горива (автомобилни и авиационни бензини, горива за реактивни и дизелови двигатели, газотурбинни и котелни горива), въглеводородни и кислородсъдържащи компоненти за течни горива.

ЗАБЕЛЕЖКА: Специфичната топлина на изгаряне се представя в джаул за килограм, J/kg. За представяне на специфичната топлина на изгаряне на нефтените горива се използва MJ/kg, като 1 MJ/kg = 1 000 000 J/kg.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 27.03.2023 г. на Лилия Костова, секретар на БИС/ТК 67, на имейл lilia.kostova@bds-bg.org.

Всички коментари ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването на документа.

Liquid fuels. Determination of heat of combustion by bomb calorimeter

40.60 Close of voting

ТК-67 more