Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 28 „Метрология“

Във връзка с изпълнение на работната програма на ТК 28 за 2022 г., в частта ѝ разработване на национални стандарти, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следния проект:

prБДС 17397-2:2023 „Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология“.

Наборът от термини и определения в този речник е свързан с различни аспекти на законовата метрология, които са разгледани в публикации на Международната организация по законова метрология (OIML). Въпреки това този речник е разработен така, че да бъде съвместим с основните метрологични публикации, на първо място с „Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани термини (VIM)“ и по този начин да може да се използва не само в рамките на OIML. Този речник е предназначен да се използва за както от метролози, така и от други специалисти, участващи в различни дейности, свързани със законовата метрология - от измерване и законов метрологичен контрол до разработване на законодателство. Целта е цел да се допринесе за глобалното уеднаквяване на терминологията, използвана в (законовата) метрология.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 29.05.2023 г. на секретаря на БИС/ТК 28 „Метрология“ Галина Аргирова на имейл galina.argirova@bds-bg.org.

Всички коментари ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването на документа.

Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology

40.60 Close of voting

ТК-28 more