Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Въздух на заобикалящата среда

prБДС EN 12341:2023 Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне на концентрацията по маса на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5

Настоящ етап: Официално гласуване - от 26.01.2023 г. до 09.01.2023 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.11.2023 г.

Този европейски стандарт описва стандартен метод за определяне на концентрацията по маса на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5 в околния въздух чрез вземане на проби от частиците върху филтри и претеглянето им с помощта на везна. Измерванията се извършват с устройства за взимане на проби. Резултатите от измерванията се изразяват в μg/m3, където обемът на въздуха е обемът при условия, близки до тези по време на вземането на пробите. Този европейски стандарт описва процедурите и дава изискванията за изпитване и за използване на т. нар. последователни устройства за взимане на проби, оборудвани с приспособление за смяна на филтъра, подходящи за продължителна самостоятелна работа.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 15 Опазване на околната среда

Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-15 more