Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Метални свързващи части

prБДС EN 10253-2 Тръбни фитинги за челно заваряване. Част 2: Нелегирани и феритни легирани стомани с изисквания за специфичен контрол

Настоящ етап: Официално гласуване - от 04.03.2021 г. до 15.04.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 02.02.2022 г.

Този документ определя техническите условия за доставка на безшевни и заварени фитинги за челно заваряване (колена, концентрични и ексцентрични редуктори, равни и редуциращи тройници, капачки), изработени от въглеродна и легирана стомана в две категории за изпитване, предназначени за целите на налягане при стайна температура, при ниска температура или при повишени температури, както и за пренос и разпределение на течности и газове.

Той уточнява:

а) вид фитинги; тип А: Фитинги за челно заваряване с намален фактор на налягане; тип B: Фитинги за челно заваряване за използване при пълно работно налягане;

б) марки стомана и техния химичен състав;

в) механични свойства;

г) размери и допуски;

д) изисквания за проверка и изпитване;

е) документи за проверка;

ж) маркиране;

з) защита и опаковка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изборът на подходящ фитинг (материал, дебелина) е основна отговорност на производителя на съоръжението под налягане (виж Европейското законодателство за съоръжения под налягане). В случай на хармонизиран поддържащ стандарт за материали презумпцията за съответствие със съществените изисквания е ограничена до технически данни за материалите в стандарта и не предполага адекватност на материала към конкретен елемент от оборудването. Следователно, от съществено значение е техническите данни, посочени в стандарта за материала, да бъдат оценени спрямо проектните изисквания на този специфичен елемент на оборудването, за да се провери дали са изпълнени съществените изисквания.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 17 Черна металургия