Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Козметична микробиология

prБДС EN ISO 22718:2015/A1:2022 Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Staphylococcus aureus. Изменение 1 (ISO 22718:2015/FDAM 1:2022)

Настоящ етап: Официално гласуване – от 16.06.2022 г. до 26.07.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 09.05.2023 г.

Този документ дава общи насоки за откриване и идентифициране на Staphylococcus aureus в козметични продукти. Микроорганизмите, считани за определени в този международен стандарт, може да се различават в различните държави в съответствие с националните практики или разпоредби.

За да се осигури качество и безопасност на продукта за потребителите, препоръчително е да се извърши подходящ микробиологичен анализ на риска, за да се определят видовете козметични продукти, за които е приложим този стандарт. Продуктите, за които се счита, че представляват нисък микробиологичен риск (виж ISO 29621), са такива с ниска водна активност, хидроалкохолни продукти, екстремни стойности на pH и други.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 19 Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества