Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Област на стандартизация: Газови и парни турбини. Парни двигатели

prБДС EN 12952-8:2022 Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 8: Изисквания за горивните системи на котела за течни и газообразни горива

Настоящ етап: Официално гласуване - 19.05.2022 г. до 30.06.2022 г. 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 17.04.2023 г.

Тази част на този европейски стандарт определя изискванията за системи за изгаряне на течно и газообразно гориво на парни котли и генератори за гореща вода, както е определено в EN 12952-1. Тези изисквания се прилагат и за системи за изгаряне на котли за химическо оползотворяване (содорегенерационни котли) с допълненията и измененията, посочени в приложение А на тази  стандарт. Тези изисквания се прилагат и за газови турбини в комбинация с парогенератори за регенериране на топлина/невъзпламяема топлина с допълненията и измененията, посочени в приложение В на този стандарт.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 41 Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника