Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Новите Еврокодове – предизвикателства - обновена на 06.12.2022

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия. Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания. В мандата се акцентира на по-нататъшна хармонизация и максимални усилия за подобряване на по-лесното прилагане на стандартите в ежедневната проектантска работа. Поставена е също цел за намаляване на броя на национално определените параметри, за да се подобри хармонизацията.

Преработването на съществуващите части вече върви с ускорени темпове. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Представяме ви състоянието на проектите към дата 5 декември 2022 г. За актуална информация следва да се гледа он-лайн каталога на стандартите на сайта на БИС www.bds-bg.org

Към настоящия момент следните проекти са на етап 40.10 (проекти, готови за обявяване на обществено допитване)

prБДС EN 1991-1-1 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Специфично тегло на материали, собствено тегло на строителните конструкции и полезни натоварвания в сгради

prБДС EN 1991-1-3 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг

prБДС EN 1991-1-5 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Основни въздействия.Температурни въздействия

prБДС EN 1991-1-9 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-9: Основни въздействия.Атмосферно обледяване

prБДС EN 1993-1-4 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани

prБДС EN 1993-1-6 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции

prБДС EN 1993-1-7 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им

prБДС EN 1993-1-9 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора

prБДС EN 1993-1-10 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост и характеристики по дебелината

prБДС EN 1998-2 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове

Планиран период за Обществено допитване – от 2 март до 22 юни 2023 г.

На етап 40.20 Обществено допитване са следните проекти:

prБДС EN 1996-1-2 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

prБДС EN 1996-2 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии

prБДС EN 1997-1 Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила

prБДС EN 1997-2 Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване на земната основа

prБДС EN 1997-3 Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 3: Геотехнически конструкции

prБДС EN 1998-1-1 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила и сеизмични въздействия

prБДС EN 1998-5 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Геотехнически конструкции, фундаменти, подпорни и подземни конструкции

Гласуването продължава до 22 декември

На етап 40.60 Край на общественото допитване са следните проекти:

prБДС EN 1991-1-2 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар

prБДС EN 1991-2 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове и други строителни съоръжения

prБДС EN 1992-1-1 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, мостове и конструкции на строителни съоръжения

prБДС EN 1992-1-2 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

prБДС EN 1993-1-2 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

prБДС EN 1993-1-3 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи правила. Допълнителни правила за студеноформувани линейни и равнинни елементи

prБДС EN 1993-1-5 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи

prБДС EN 1993-1-8 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Проектиране на възли;

prБДС EN 1993-1-13 Еврокод 3. Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-13: Правила за греди с големи отвори в стеблото

prБДС EN 1996-3 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции

На етап 50.60 Край на официалното гласуване са следните проекти:

prБДС EN 1990 Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране

prБДС EN 1999-1-1 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила;

prБДС EN 1999-1-2 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар;

prБДС EN 1999-1-3:2021 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора;

prБДС EN 1999-1-4:2021 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи;

prБДС EN 1999-1-5:2021 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции.

Вече са публикувани следните документи:

БДС EN 1993-1-1 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

БДС EN 1996-1-1:2022 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции

Във второто поколение Еврокодове ще бъдат включени нови видове конструкции, като стъклени конструкции, мембранни конструкции, конструкции от влакнесто армирани полимери.

Като първа стъпка за тези конструкции ще бъдат публикувани технически спецификации, които по-нататък ще прераснат в стандарти.

Понастоящем са публикувани следните спецификации:

СД CEN/TS 17440:2020 Оценяване и усилване на съществуващи конструкции

СД CEN/TS 19100-1:2022 Проектиране на стъклени конструкции. Част 1: Основи на проектирането и материали;

СД CEN/TS 19100-2:2022 Проектиране на стъклени конструкции. Част 2: Елементи от стъкло, натоварени извън равнината;

СД CEN/TS 19100-3:2022 Проектиране на стъклени конструкции. Част 3: Проектиране на натоварени в равнината им стъклени елементи и техните механични връзки.

СД CEN/TR 17079:2018 Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Статически неопределими неносещи системи

СД CEN/TR 17080:2018 Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Анкерни канали. Допълнителни правила

СД CEN/TR 17081:2018 Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Проектиране на пластмасови болтове и дюбели

СД CEN/TR 17231:2018 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. Взаимодействие релсов път – мост

СД CEN/TS 19103:2022 Проектиране на влакнесто-полимерни композитни конструкции

СД CEN/TS 19103:2022 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Конструктивно проектиране на дървено-бетонни композитни конструкции. Общи правила и правила за сгради

Следните части са в процес на разработване в работни групи – етап 20.60. За тях все още не са налични текстове. Достъп до текстовете имат само номинираните членове на съответната работна група.

prСД CEN/TS 19102 Проектиране на опънати мембранни конструкции

prБДС EN 1991-1-4 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър

prБДС EN 1991-1-6 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение

prБДС EN 1991-1-7 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. Особени въздействия

prБДС EN 1991-1-8 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-8:Основни въздействия. Въздействия от вълни и течения върху брегови конструкции

prБДС EN 1991-4 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4:

prБДС EN 1993-1-11 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Проектиране на конструкции с опънати елементи

prБДС EN 1993-2 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове

prБДС EN 1993-3 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3: Кули, мачти и комини

prБДС EN 1993-4-1 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози

prБДС EN 1993-4-2 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари

prБДС EN 1993-5 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти

prБДС EN 1993-6 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции

prБДС EN 1994-1-1 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

prБДС EN 1994-1-2 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

prБДС EN 1994-2 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Общи правила и правила за мостове

prСД CEN/TS 1994-1-101 Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Проектиране на двойно и единично облицовани стомано-стоманобетонни комбинирани (SC) конструкции

prБДС EN 1995-1-1_Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради_

prБДС EN 1995-1-2 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар 

prБДС EN 1995-2 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове

prБДС EN 1998-3 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради и мостове

За да се осигури гладко преминаване от съществуващите Еврокодове към Еврокодовете от второ поколение, CEN/TC 250 взе решение да се спазват следните принципи за цялостния план за публикуване:

Следвайки тези принципи, CEN/TC 250 реши да предложи да се приеме единна дата за публикуване на цялата серия стандарти и единна дата за отмяна на противоречащите национални стандарти. Предложението беше прието от техническия съвет на CEN – CEN/BT, като тези дати са следните:

Въпреки че наглед има много време, предстои и много работа на национално ниво – да се осмислят новите Еврокодове, да се започне превеждането им на български език, да се разработят национални приложения, да се изготвят обучителни материали и ръководства за проектантите, да се изготви стратегия за въвеждането им като нормативни документи за проектиране.

Тази сериозна работа изисква усилията на институции като БИС и МРРБ, но най-вече на университетите, обучаващи строителни инженери и на проектантската колегия в КИИП.

БИС разчита на активността на заинтересованите организации при поетапното гласуване на проектите от серията Еврокодове от второ поколение и призовава да се изпращат становища до БИС/ТК 56, от които ще се формира националното становище по тези изключително важни за цялата строителна общност документи.

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-1: Specific weight of materials, self-weight of construction works and imposed loads on buildings

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures – Part 1-2: Actions on structures exposed to fire

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: Snow loads

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-4: Wind actions

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-5: Thermal actions

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-6: Actions during execution

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: Accidental actions

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-8: Actions from waves and currents on coastal structures

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-9: Atmospheric icing

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, bridges and civil engineering structures

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 2 - Design of concrete structures – Part 1-2: Structural fire design

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Tension components

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-13: Beams with large web openings

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: Structural fire design

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: Cold-formed members and sheeting

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: Stainless steel structures

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and stability of shell structures

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plate assemblies with elements under transverse loads

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-8: Joints

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ТК-56 more

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Bridges

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3: Towers, masts and chimneys

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: Structural fire design

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: Bridges

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ТК-56 more

Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 1-2: Structural fire design

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 2: Bridges

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: Structural fire design

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground properties

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 3: Geotechnical structures

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1-1: General rules and seismic action

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

40.60 Close of voting

ТК-56 more

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings and bridges

40.20 DIS ballot initiated

ТК-56 more

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Geotechnical aspects, foundations, retaining and underground structures

45.99 Dispatch of FV draft to CCMC

ТК-56 more

Design of tensioned membrane structures

60.55 Ratification completed (DOR)

ТК-56 more

Design of composite steel and concrete structures - Double and single skin steel concrete composite (SC) structures

20.60 Close of comment period

ТК-56 more

Eurocode - Basis of structural and geotechnical design

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural systems

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of fastenings for use in concrete - Plastic design of fastenings with headed and post-installed fasteners

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 1: Actions on Structures - Traffic Loads on Bridges - Track-Bridge Interaction

60.60 Standard published

ТК-56 more

Assessment and retrofitting of existing structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 1: Basis of design and materials

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 2: Design of out-of-plane loaded glass components

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of glass structures - Part 3: Design of in-plane loaded glass components and their mechanical joints

60.60 Standard published

ТК-56 more

Design of fibre-polymer composite structures

60.60 Standard published

ТК-56 more

Eurocode 5: Design of Timber Structures - Structural design of timber-concrete composite structures - Common rules and rules for buildings

60.60 Standard published

ТК-56 more