Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Нов комитет на CEN "Оценяване на здравния риск при употреба на химични вещества"

***Нов комитет на CEN „Оценяване на здравния риск при употреба на химични вещества”***
Българският институт за стандартизация информира за създаването на проектен комитет на CEN (CEN/PC 416), който се ангажира с разработването на **европейски стандарт „Оценяване на здравния риск при работа с химикали”**. По предложение на Австрийския институт за стандартизация (ASI) националните членове на Европейския комитет за стандартизация (CEN) потвърдиха с Резолюция на Техническия съвет на CEN (BT 33/2011) необходимостта от започване на стандартизационна дейност в областта на оценяването и управлението на рисковете, свързани с употребата на химични вещества и по-специално определяне на професионалните знания, уменията и опита, които един одитор трябва да притежава, за да се счита за компетентен да извършва оценяване на риска относно безопасността на човешкото здраве при досег с химични вещества. Стандартът ще определя и минимални изисквания за програмите за обучение на оценители на здравния риск, свързан с употребата на химични вещества.
Потребността от подобен стандарт е продиктувана от прилагането на **Европейския регламент: „Регистрация, оценяване, разрешаване и ограничаване на химичните вещества (REACH)”**, който изисква извършване на подробни оценки на безопасността по отношение на всички химични вещества, произведени, внесени или използвани в рамките на Европейския съюз (те са около 143,000 химични вещества). Липсата на официално одобрени стандарти относно компетентността на тези, които ще извършват тези оценки, както и наличието на програми за обучение на подходящи специалисти в областта, налага създаването на европейския стандарт.
По този начин ще се осигури високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда при употребата на химикали и наличието на достатъчно добре обучени експерти в областта на оценяването на здравния риск.
Потенциално заинтересовани страни от разработването на стандарта са: законодателни органи в областта на здравеопазването, представители на химическата индустрия, представители на академичната общност (БАН, университети), учени, работещи в областта на оценяването на здравния риск като токсиколози, епидемиолози и др.
Първото пленарно заседание на комитета ще се проведе на 06 март 2012 г. в Милано, Италия. За повече информация може да се обърнете към Камелия Миланова, експерт международно сътрудничество в сектор „Основополагащи стандарти” на т**елефон 02/8174 539 или на email:** [**Kamelia.Milanova@bds-bg.org**](mailto:Kamelia.Milanova@bds-bg.org)