Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

The New Legislative Framework: an instrument designed for the European Single Market

The new legislative framework (NLF) for industrial products in the EU aims to improve the internal market for goods by improving market surveillance and boosting the quality of conformity assessments.

April 12, 2022 more

Standards+Innovation Awards

The call for nominations for the CEN and CENELEC Standards+Innovation Awards 2022 is open

April 7, 2022 more

Plastics - the topic of the new issue of “BDS Compass” magazine

The topic of the new issue of “BDS Compass” magazine is about plastics - products without which modern life seems unthinkable.

April 1, 2022 more

БИС организира обучение на тема: Вътрешен одит на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандартите ISO 9001 и ISO 19011

Обучението ще се проведе онлайн на 18 и 19 април 2022 г.

March 31, 2022 more

БИС организира обучение на тема: Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

Обучението е на тема: Системи за управление на непрекъснатостта на дейността (ISO 22300:2021, ISO 22301:2019, ISO 22313:2020, ISO/TS 22317:2021, ISO 22326:2018), който ще се проведе онлайн на 14 април 2022 г.

March 31, 2022 more

ISO proposal for a New work item Guidelines for overseas warehouse services in cross border trade

Scope: Standardization in the field of providing overseas warehouse services in cross-border trade.

March 28, 2022 more

Нова колекция „Безопасност на машините“

Стандартите за безопасност на машини са ефективни инструменти за подобряване на качеството, увеличаване на производителността и намаляване на разходите. Те спомагат за поддържане на високо ниво на защита на потребителите и за опазване на околната среда.

March 28, 2022 more

Колекция от стандарти „Системи за управление на енергията”

Предприемането на действия за по-добро управление на потреблението на енергия не само помага на планетата, но спестява пари и на организациите, и на обществото като цяло.

March 9, 2022 more

Обществено допитване за проект на национално приложение

prБДС EN 197-5:2021/NA Цимент. Част 5: Смесен портландцимент CEM ІІ/С-М и смесен цимент СЕМ VІ. Национално приложение (NA)

March 9, 2022 more

БИС организира уебинар на тема „Използване на стандарти в обществените поръчки“, който ще се проведе онлайн на 29 март 2022 г.

Техническите спецификации, изготвяни от възложителите в публичния сектор, трябва да осигуряват възможност за конкуренция при обществените поръчки, както и за постигане на целите за устойчивост.

March 8, 2022 more

БИС отново отваря Бизнес информационния център

Възстановява се достъпът на външни лица до Бизнес информационния център на БИС за четене и закупуване на стандарти и в касата на БИС за плащане с банкови дебитни или кредитни карти.

March 1, 2022 more

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

рrБДС 17414:2022 „Парцали за почистване“

March 1, 2022 more

Обществено допитване за проект на национално приложение

prБДС EN 13791:2019/NA Оценяване на якост на натиск на бетон на място, в конструкции и готови бетонни компоненти. Национално приложение (NA)

February 21, 2022 more

Цифровизация в стандартите – подкрепа на цифровия преход чрез стандартизация

Цифровият преход е и възможност за Европа да повиши своята конкурентоспособност на световните пазари.

February 18, 2022 more

Обществено допитване за проекти на национални приложения

Националните приложения са от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 61 „Изолации и енергийна ефективност на сгради и строителни съоръжения” и БИС/ТК 81 „Пластмаси”

February 14, 2022 more

БИС предлага ново ръководство на ISO за ефективно управление на риска

Ръководството подпомага организациите да интегрират ефективна организационна рамка за вземане на решения в управлението, лидерството и културата си чрез оптимално използване на ISO 31000.

February 7, 2022 more

Обучение на тема „Вътрешен одит на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на стандартите ISO 45001 и ISO 19011“

Обучението ще се проведе онлайн на 23 и 24 февруари 2022 г.

February 7, 2022 more

Обучения и уебинари през 2022 г.

January 31, 2022 more