Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Годишната среща на ISO постави приоритетните направления за работа в международната стандартизация

Фокусът на годишната среща беше поставен върху ключовата роля на международните стандарти за осигуряване на адекватен отговор на глобалните предизвикателства и за ускоряване напредъка в постигането на целите за устойчиво развитие на ООН.

September 28, 2023 more

Пътища – темата на новия брой на списание „БДС Компас“

В този брой на списание „БДС Компас“ представяме стандарти за материалите за асфалтови смеси - сплит мастик асфалт, дрениращ асфалт и асфалтобетон.

September 28, 2023 more

Обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията”

Онлайн обучението е разработено според новите издания на стандартите ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022 и ще се проведе онлайн на 04 и 05 октомври 2023 г.

September 20, 2023 more

Proposal of CEN for creation of a Technical Committee - CEN/TC on Finance

Scope: Standardization in the field of finance. The aims to standardize various topics related to finance.

August 18, 2023 more

Proposal for reactivation of ISO/TC 11 „Boilers and pressure vessels“

Scope: Standardization of construction of boilers and pressure vessels.

August 17, 2023 more

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали“

prБДС EN 590:2022/NA:2023 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)“

August 15, 2023 more

A proposal for a new field of technical activity “Urban Logistics”

Scopes: Standardization in the field of urban logistics technology and services, including but not limited to terms, functions, assessments and evaluations, and requirements for economical, efficient and eco-friendly urban logistics.

August 14, 2023 more

Покана за участие в извънредно общо събраниe на БИС 20 септември 2023 г.

(обн. ДВ, брой 68 от 08.08.2023 г.)

August 14, 2023 more

Новите Еврокодове – предизвикателства - обновена на 11.08.2023

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.

August 11, 2023 more

CEN proposal for the creation of a new technical committee on “CO2 capture, transportation, utilization, storage and carbon accounting (CCUS)“

Scope: Standardization in the field of CO2 capture, transportation, utilization, storage and carbon accounting (CCUS).

August 11, 2023 more

Онлайн обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27001:2022, ISO 19011:2018)“

Обучението ще се проведе през първата седмица на октомври 2023 г

August 7, 2023 more

Нова колекция от стандарти „Оценяване на съответствието – изисквания към органи за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги“

Колекцията включва стандарти, съдържащи изискванията за компетентност, последователност на дейностите и за безпристрастност на органите по сертификация на продукти, процеси и услуги.

August 2, 2023 more

Proposal for creation of CEN-CLC/JTC on Digital Product Passport (DPP)

Scope: Development of deliverables for the deployment of the Digital Product Passport (DPP) and the data delivering ecosystem while ensuring cross sectoral and cross system interoperability.

July 13, 2023 more

Proposal for a new ISO/IEC technical committee "ISO/IEC JTC on Quantum technologies"

Scope: Standardization in the field of quantum technologies include: quantum computing, fundamental quantum technologies, quantum simulation, quantum sources, quantum metrology, quantum detectors, quantum communications.

July 11, 2023 more

Обществено допитване за проект на документ, разработен на национално ниво

prБДС EN 13108-7:2006/NA Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 7: Порест асфалт. Национално приложение (NA)

June 28, 2023 more

Газ и газови системи – темата на новия брой на списание „БДС Компас“

Газ – природното богатство за по-комфортен живот на човечеството. Но и тема за икономически кризи, войни, политически и търговски интереси. Дума, която все по-често чуваме в медиите. И тази сфера, както всяка друга, е невъзможна без стандарти.

June 28, 2023 more

CEN и CENELEC проведоха Генералните си асамблеи и отбелязаха 30-годишнината от създаването на Единния европейски пазар

От страна на БИС участваха Ивелин Буров – председател на УС на БИС, Ирен Дабижева – изпълнителен директор, Лилия Костова и Росица Георгиева – директори на дирекции.

June 27, 2023 more

Участие на БИС в конференция „С++: пътища и перспективи“

В събитието взеха участие експерти от БИС, като изпълнителният директор г-жа Ирен Дабижева се включи в дискусионния панел и отговори на въпроси от участниците.

June 14, 2023 more