Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

МСП имат ключова роля за изпълнението на предложението на Комисията относно устойчивите продукти

В началото на месец октомври SBS (Small Business Standards - европейската асоциация на малкия бизнес, която работи в областта на стадартизацията) приветства предложението на Комисията за нов регламент относно изискванията за екодизайн за устойчиви продукти и мерките, насочени към МСП, които той включва. Според SBS изпълнението на предложението ще разчита в голяма степен на делегирани актове и европейски стандарти. Ще бъде необходима финансова подкрепа, за да се осигури участието на МСП в разработването на тези стандарти и разпоредби и за да се гарантира участието им във Форума за екодизайн.

На 30 март Комисията публикува своето предложение за нов регламент за екодизайн, който включва поредица от мерки, които държавите-членки и Комисията трябва да предприемат, за да помогнат на МСП при прилагането на бъдещия регламент. Освен това се предлага създаването на Форум за екодизайн, който да предоставя становища на Комисията относно работния план за екодизайн, при определяне на приоритетни продуктови групи и изисквания за екодизайн.

Тъй като МСП представляват по-голямата част от предприятия в ЕС, те ще бъдат ключови за успешното изпълнение на предложението. Много МСП традиционно работят на местно ниво в области като ремонтни дейности, обновяване и поддръжка и със сигурност ще се възползват от бизнес възможностите в тези области. Но те също така ще трябва да се адаптират към новите изисквания и да се справят с допълнителни разходи.

Според SBS новият регламент и неговите делегирани актове следва да предоставят добре балансиран подход, с който да се гарантира, че прилагането им е възможно, пропорционално и има доказателства, че ползите за околната среда ще надхвърлят разходите.

Регламентът следва да бъде придружен от пазарни инструменти, които да подкрепят навлизането на устойчиви продукти, и от стимули, улесняващи прилагането на регламента от МСП.

Една от основните новости на предложението е създаването на дигитален паспорт на продукт (ДПП) за регистриране, обработка и споделяне на свързана с продукта информация между участниците във веригата на доставки, властите и потребителите. ДПП ще разчита до голяма степен на стандарти за своето внедряване. От SBS подчертават необходимостта от включване на МСП в разработването на тези стандарти, както и във всички пилотни проекти за разработване на прототипи на ДПП.

SBS подкрепя намерението на Комисията да прилага регламента само към продукти, които не са обхванати от съществуващото законодателство или когато законодателството не разглежда в достатъчна степен устойчивостта на тези продукти. Също така изискванията за екодизайн не трябва да оказват влияние върху функционалността и безопасността на продуктите. За МСП наистина е важно да се осигури съгласуваност между бъдещия регламент и делегираните актове, свързани с него, както и други законодателни актове, засягащи конкретен продукт.

Коментирайки предложението, генералният секретар на SBS Майтане Олабария казва: „SBS приветства мерките, предвидени за улесняване прилагането на бъдещия регламент от МСП. Въпреки това SBS вярва, че регламентът трябва също така да предостави правна основа за осигуряване на адекватни ресурси, включително финансови, за участие на МСП и техни представители във Форума за екодизайн и в съответната дейност по стандартизация.“

Позицията на SBS може да бъде разгледана чрез следния линк: https://sbs-sme.us13.list-manage.com/track/click?u=73b803be1544c47e99c36cd51&id=8a11fa6d27&e=15202dccab.

Източник: SBS