Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

МСП и стандартите могат да направят устойчивите продукти норма в ЕС

На 30 март Европейската комисия представи пакет от инициативи, за да гарантира, че всички продукти, пуснати на пазара в ЕС, стават по-устойчиви. Пакетът включва предложение за нов регламент относно изискванията за екодизайн за устойчиви продукти. Това предложение разширява обхвата на настоящата директива за екодизайн, като включва не само продуктите, свързани с енергията, а всички продукти с няколко изключения, като храни, храни за животни или медицински продукти. Целта е да се гарантира, че продуктите, като цяло, стават по-ефективни по отношение на използваните ресурси и енергия, издръжливи, надеждни, годни за многократно използване, могат да бъдат подобрявани и ремонтирани, както и по-лесни за поддръжка, обновяване и рециклиране. 

Предложението, също така, въвежда Дигитален паспорт на продукта (ДПП). ДПП има за цел да даде възможност за достъп до и споделяне на свързана с продукта информация между различните участници във веригата на стойността, което е от съществено значение за постигането на кръгова икономика чрез увеличаване на ремонтопригодността, издръжливостта и рециклируемостта на продуктите. Важен аспект, който трябва да се подчертае, е, че регламентът предоставя само обща рамка за определяне на свързани с продукта изисквания за екодизайн и информация. Конкретният екодизайн на ДПП и информационните изисквания и съдържанието ще бъдат определени в регламенти за конкретни продукти (делегирани актове), които ще бъдат разработени на по-късен етап. Важно е внимателно да се оцени практическото приложение, уместността и осъществимостта на изискванията и критериите за категория на продукта.

Бъдещият регламент за екодизайн ще има значително въздействие върху МСП. Ако вашата компания произвежда стоки като текстил, мебели, матраци, електроника, желязо, стомана или алуминий (някои от продуктите вероятно ще бъдат регулирани първи), ще бъдете засегнати от въвеждането на ДПП и новите европейски мерки, насочени към гарантиране на производството на по-трайни, ремонтируеми, многократно използваеми и рециклируеми продукти. Това ще създаде някои предизвикателства и, по всяка вероятност, ще генерира допълнителни разходи за МСП, работещи в тези области. Новото законодателство, обаче, ще създаде нови бизнес възможности и ще стимулира иновациите. Изискванията за възможността продуктът да подлежи на поправка, например, ще разширят пазара за ремонт, увеличавайки бизнес възможностите за местните МСП.

Предложенията ще разчитат до голяма степен на стандарти за прилагането им. Ще бъдат необходими европейски хармонизирани стандарти, за да се подпомогне внедряването на ДПП и да се осигурят методи за измерване и оценяване дали продуктите отговарят на изискванията за екодизайн. В допълнение към стандартите в подкрепа на съществуващите регламенти за различни групи продукти, свързани с настоящата Директива за екодизайн, вече има разработени редица хоризонтални стандарти и е стартирала работа по подготовката на други стандарти на европейско и международно ниво, които могат да подпомогнат прилагането на бъдещия регламент. Такъв е случаят със серията от стандарти EN 45550 до EN 45560, разработени от CEN-CLC TC 10 относно ефективността на материалите, работата на ISO/TC 323/WG 5 върху темплета за стандартизиране на данни относно кръговите аспекти на продуктите или ISO/IEC JTC 1/SC 31 за автоматична идентификация. 

МСП съставляват по-голямата част от компаниите в Европа. Следователно, за да се гарантира успешното прилагане на предложенията на Комисията, е от съществено значение да се включат МСП в разработването на тези стандарти чрез организации като SBS (Small Business Standards). Без участието на МСП може да се окаже, че са разработени стандарти, които не отговарят на техните потребности или дори ги натоварват непропорционално с допълнителни изисквания. Важно е не да се разработват многобройни стандарти, а да се надгражда върху това, което вече съществува, когато е възможно.

Източник: Small Business Standards