Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Колекция „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от ЕЕО“

Българският институт за стандартизация предлага нова колекция от стандарти, свързани с отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО).

Съгласно европейското и националното законодателство, ако произвеждате, разпространявате или продавате електрическо и електронно оборудване, трябва да допринасяте за неговото обезвреждане и третиране по подходящ начин.

Колекцията „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ включва поредица от части на стандарта БДС EN 50625. Тези стандарти ще помогнат на организациите, ангажирани в тази област, да спазят всички изисквания, заложени в Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. ДВ. бр. 30 от 15 април 2016 г.). Цитираната наредба е издадена в съответствие с Директива 2012/19/ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Всички стандарти в колекцията са на български език.

Цената на колекцията е 200,40 лв. с ДДС, което спестява 73 %, ако се закупуват стандартите поотделно.

Collection "Standards for collection, logistics and treatment of WEEE"

ТК-103 more