Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”

Предлаганата колекция „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите” е продължение на колекцията стандарти за управление на човешките ресурси от 2020 г. Тя има за цел не само да акцентира върху подобряването на процесите по подбор на персонал, но и се фокусира върху аспекти като анализ на външния и вътрешния човешки капитал, оценка на компетентността и развитието на персонала, начините за измерване на професионалното здраве и безопасността при работа, разработването на система за управление на знанията по изискванията на конкретния стандарт. Най-важният актив за всяка компания е нейният персонал - всяка организация, която поставя служителите си в основата на своята оперативна дейност, притежава рецептата за успех. Проучвания показват, че отдел „Човешки ресурси” с високоефективно управление и процеси за подбор на персонал е пряко свързан с по-високите икономически резултати на компанията.

Новата колекция е достъпна онлайн и включва следните стандарти и стандартизационни документи:

Цената на колекцията е 174 лв. с ДДС, като отстъпката е 40 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Колекцията е предназначена за:
✓ всички организации независимо от големината и вида им, с различен предмет на дейност, които се стремят към подобряване на процесите по подбор на персонал;
✓ специалисти по човешки ресурси;
✓ академични специалисти и студенти;
✓ разработващите подобни свързани стандарти;
✓ синдикати и други представители на работници и работодатели;
✓ други, които се интересуват от професията по управление на човешките ресурси.

Collection of standards “Human resource management – standards on sustainability and development of human capital in the organizations”

ТК-34 more