Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Колекция от стандарти „Системи за управление на енергията”

Българският институт за стандартизация предлага нова колекция от стандарти, свързани със системите за управление на енергията. 

Енергията е от съществено значение за организациите, но много често тя е основно перо от разходите им и има сериозно отражение върху околната среда и изменението на климата. Предприемането на действия за по-добро управление на потреблението на енергия не само помага на планетата, но спестява пари и на организациите, и на обществото като цяло. 

Една система за управление на енергията (EnMS) може да помогне на организациите да управляват по-добре използването на енергия, като по този начин те подобряват и своята производителност. Това включва разработване и прилагане на енергийна политика, определяне на постижими цели, свързани с използването на енергия, изготвяне на планове за действие за тяхното постигане и измерване на напредъка. Това, от своя страна, може да включва въвеждане на нови енергийноефективни технологии, намаляване на енергийните загуби или подобряване на съществуващите процеси за намаляване разходите на енергия.

Включените в колекцията стандарти от серията ISO 50000 могат да бъдат ползвани от организации във всички сектори и са приложими за дейности, които влияят върху енергийните характеристики, управлявани от организацията, независимо от количеството, употребата или видовете потребена енергия. EnMS може да бъде прилагана както самостоятелно, така и интегрирано с други системи за управление.

Цената на колекцията е 324 лв. с ДДС, което спестява 53 %, отколкото ако се закупят стандартите поотделно.

Клиентите, закупили БДС EN ISO 50001:2018, ползват допълнително 25 % отстъпка от цената на колекцията и могат да я закупят за 242,40 лв. с ДДС.