Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Какво е БДС

**Какво е БДС**
Накъдето и да погледнем, виждаме стандарти. Те са навсякъде около нас. Но когато видим марката БДС, вече трябва да сме наясно, че това не е държавен, а национален стандарт. БДС не е абревиатура, а утвърдено и познато лого.
Напоследък доста се говори за стандарти, най-вече за хранителни продукти. Но от тези публични изяви трудно може да се намери правилният отговор какво представляват стандартите и за какво служат. Често чуваме за необходимостта от „български държавни стандарти”. А те са в миналото.
Новите реалности изключват командно-административния подход в стандартизацията. Стандартите не са механизъм за държавен контрол, а съществен елемент на пазарната икономика.
Стандартите премахват държавните и културните граници на планетата. Те свалят бариерите в търговията, насърчават иновациите и инвестициите. Играят огромна роля за здравето и живота ни, както и за опазване на околната среда.
Стандартите са общият език, на който говорят всички – производители, потребители, научни среди, органи на държавната администрация, обществени институции, браншови организации и цялото общество.
Мнозина бъркат стандарт и нормативен акт. Прилагането на стандарта е доброволно, а на нормативния акт – задължително. Но когато стандартът е позован в нормативен акт или договор – става задължителен.
Нормативният акт се разработва и одобрява от държавен орган, докато стандартът е дело на всички заинтересовани – производители, доставчици, учени, потребители, обединени от националния орган за стандартизация.
Затова и Българският институт за стандартизация (БИС) има статут на неправителствена, обществена организация, която е създадена за обществена полза, и не бива да бъде доминирана от никоя заинтересована група.
БИС е националният орган за стандартизация в България и от създаването си се стреми да обединява интереса на цялото общество. С езика на стандартите, на който говорят всички – производителите, потребителите, научните среди, държавната администрация, обществените институции, браншовите организации и цялата общественост.
Българският институт за стандартизация е пълноправен член на европейските организации за стандартизация. Няма как да си представим обединена Европа без единни европейски стандарти.
Свободното движение на стоки и услуги е една от основните свободи на Европейския съюз. Един европейски стандарт заменя 30 различни национални стандарти и създава достъп до пазара на над 500 милиона потребители.
Уеднаквяването на българските национални стандарти с европейските е едно от важните условия за осигуряване достъпа на българските стоки до европейските пазари.
Стандартите са навсякъде около нас. Но времето на държавните стандарти безвъзвратно отмина. Държавата е само един от участниците в необятния свят на стандартизацията. Но редом с държавата сме всички ние като производители, потребители, инвеститори, учени... Затова и БДС означава български национален стандарт. Това е утвърдена марка, а не просто абревиатура.
**Все пак никой не казва на Банка ДСК държавна спестовна каса, нали?!**