Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011

**Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011**
Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език **БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”**. Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 19011:2002), което е преработено.
**БДС EN ISO 19011:2011** дава указания за одит на системи за управление, включително принципи на одит, управление на програмата за одит, както и указания за оценяване на компетентността на лицата, участващи в процеса на одит, включително лицето, управляващо програмата за одит, одиторите и екипите за одит.
Основните разлики между изданията от 2002 и 2011 г. са следните:
- областта на приложение е разширена: от одит на системи за управление на качеството и по отношение на околната среда до одит на всички системи за управление - изяснена е връзката между ISO 19011 и ISO/IEC 17021 - включени са методи за одит от разстояние (дистанционен одит) и концепция за риска - опазването на професионална тайна е добавено като нов принцип - точки 5, 6 и 7 са преобразувани - поставен е акцент върху процеса на определяне и оценяване на компетентността - в ново приложение А са представени нагледни примери за знания и умения, специфични за съответната област.
**БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”** **може да бъде закупен на цена 97,20 лв. с ДДС. [Купи](http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=57935)**