Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Газ и газови системи – темата на новия брой на списание „БДС Компас“

Газ – природното богатство за по-комфортен живот на човечеството. Но и тема за икономически кризи, войни, политически и търговски интереси. Дума, която все по-често чуваме в медиите. И тази сфера, както всяка друга, е невъзможна без стандарти. Представяме по-важните от тях.

БДС EN ISO 14532 Природен газ. Речник – основополагащ стандарт, който обяснява с думи и формули всички необходими определения в този бранш.

Как се определя качеството на природния газ установява БДС EN ISO 13686 Природен газ. Определяне на качеството, който показва параметрите, необходими за описване на окончателно преработения и когато това се изисква, смесен природен газ. 

Изискванията за газорегулаторните станции са представени в БДС EN 12186 Газова инфраструктура. Газорегулаторни станции за пренос или разпределение. Функционални изисквания, който е приложим за проектирането, материалите, изграждането, изпитването, експлоатацията и техническото им обслужване.

БДС EN 1775 Доставка на газ. Газопроводи в сгради. Максимално работно налягане (МОР), по-малко или равно на 5 bar. Препоръки за функциониране определя общи препоръки за проектиране, изграждане, изпитване, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на тръбопроводна инсталация.

Общите основни принципи за газова инфраструктура са описани в БДС EN 12007-1 Газова инфраструктура. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 1: Общи функционални изисквания. Проектирането, изграждането и експлоатацията на газова инфраструктура е организирано така, че въздействието върху околната среда да е сведено до минимално ниво.

На фокус е БДС EN ISO 20675 Биогаз. Производство, кондициониране, обогатяване и използване на биогаз. Термини, определения и схема за класификация, който определя термини и описва класификации, свързани с производството на биогаз чрез анаеробно разграждане, газификация от биомаса и преобразуване на енергия в газ от източници на биомаса.

„Стандартизацията е най-ефективният начин за улесняване на търговията, за регулиране на икономиката и опазване на околната среда“, споделя в рубриката „Опит“ експертът Валентин Станчев. И както природата ни дава това богатство, така експертите разчитат на разписаните в стандартите правила, за да е екологично, достъпно и безопасно за планетата.

Газ и газови системи

Бр.2/2023 г. - Темата е природният газ, как се определя качеството и какви са изискванията за газорегулаторните станции