Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Technical Committees

The Technical Committee is a BDS working body responsible for a specific area(s) of standardization. Technical committees for standardization shall be established and closed by the Technical Boards for standardization. The standardization activities are carried out with the active assistance of the members and experts from the Technical Committees for standardization at BDS (BDS/TC). Currently, 78 BDS/TC are active in various sectors of industry. The BDS/TC scops overlap about 80% of the technical committees of CEN, CENELEC, ISO and IEC.

Пожаро- и взривозащита Active

Хидравлика и пневматика Active

Стандартизация в морското стопанство Inactive

Цимент, вар и гипс Active

Бетон и разтвори Active

Битови електрически уреди Active

Стъкло и керамика Active

Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво Active

Складови системи и складова техника Suspended

Прахова металургия Inactive

Кожи, кожени и обувни изделия Active

Приложения на статистическите методи Active

Надеждност Inactive

Пътни превозни средства, двигатели с вътрешно горене, трактори и техника за земеделието и горите Active

Опазване на околната среда Active

Архивна, библиотечна и информационна дейност Active

Черна металургия Active

Целулоза, хартия и картон Suspended

Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества Active

Тежки цветни метали и сплави Active

Горско стопанство и дърводобив Suspended

Техническа документация Inactive

Трактори и техника за земеделието и горите Inactive

Безразрушителен (неразрушаващ) контрол Active

Боеприпаси Suspended

Изпитване на метали и метални конструкции Inactive

Кари Inactive

Метрология Active

Допуски и сглобки. Технически измервания Suspended

Заваряване на материалите Active

Кранове, телфери и съоръжения за непрекъснат транспорт на товари Active

Селскостопански и хранителни продукти Active

Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост Active

Управление на качеството и оценяване на съответствието Active

Повърхностноактивни вещества и препарати на тяхна база Suspended

Механични трансмисии и техните елементи Inactive

Леки метали и техните сплави Active

Въртящи се електрически машини Active

Лаковобояджийски материали, покрития и лепила Active

Семена и посадъчен материал Suspended

Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника Active

Корозия и защита от корозия Active

Хладилна и криогенна техника Active

Текстил и облекло Active

Хазарт Suspended

Земеделие Suspended

Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения Active

Строителни машини Suspended

Електрически уредби за ниско напрежение Active

Лични предпазни средства Active

Твърди минерални горива Active

Безопасност на машини и съоръжения Active

Алармени системи Active

Осветителна техника и електроинсталационни изделия Active

Руди и скални материали Active

Проектиране на строителни конструкции Active

Информационни и комуникационни технологии Active

Кабелни изделия Active

Ергономия Active

Газова инфраструктура Active

Изолации и енергийна ефективност на сгради и строителни съоръжения Active

Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти Inactive

Минерални торове и подобрители на почвата Active

Електрохимични източници на ток Active

Естествени скални материали и изделия Suspended

Асансьори и специална подемно-транспортна техника Active

Нефтопродукти и смазочни материали Active

Пътно дело Active

Електромедицински апарати Suspended

Железопътен транспорт Active

Ядрена енергия Active

Електрически апарати за ниско напрежение Active

Опаковки, целулоза, хартия и картон Active

Въоръжение Suspended

Електромагнитна съвместимост Active

Каучук Active

Хлебопроизводство и сладкарство Suspended

Билки, подправки, гъби, кафе, чай и какао Suspended

Електроенергетика Active

Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите Active

Пластмаси Active

Акустика. Шум и вибрации Active

Водоснабдяване и канализация Active

Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране Active

Огнеупори Suspended

Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия Active

Медицински изделия Active

Спорт, съоръжения за спорт и свободно време Active

Туристически дейности Active

Хотелиерство и ресторантьорство Suspended

Дейности, свързани с предоставянето на допълнителни туристически услуги Suspended

Балнеотуризъм Suspended

Услуги за красота Inactive

Опазване на културното наследство Active

Услуги, свързани с недвижими имоти Inactive

Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади Active

Интелигентни транспортни системи и логистика Active

Безопасност на детски играчки и други детски артикули Active

Нанотехнологии Active

Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища. Минни машини и оборудване Active

Устойчиво строителство Active

Сигурност на обществото и гражданите Active

Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях Active

Поддържане. Съдове и съоръжения под налягане. Промишлени тръбопроводи Active

Управление на проекти, програми и портфолио Active

Временни съоръжения за строителството Active

Услуги за образование, обучение и преводи Active

Експертни работни групи Active

Прахова металургия Active

Техническа документация Active

Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти Active

Надеждност Active

Механични трансмисии и техните елементи Active

Запалки Active

Управление на събития Suspended

Услуги, предоставяни в защитени жилища за възрастни хора Suspended

Изпитване на метали Active

Управление на иновации Active

Сигурност на обществото и гражданите Suspended

Естетични хирургични услуги Active

Услуги за красота Active

Кари Active

Управление на проекти, програми и портфолиo Suspended

Криминалистични изследвания и практики Active

Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето Suspended

Медицински услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия Suspended

Области на стандартизация без покритие от конкретен БИС/ТК Active

Услуги в различни сфери. Географска информатика Active

Земни работи; Строителни лагери; Специални геотехнически строителни работи Active

Геотермални и водни сондажи Active

Хипербарни камери; Механични продукти. Методология за екодизайн Active

Методи за анализ на алергени, кинематография, кинематографични произведения, химия (органични съединения), печатна електроника, цифрово съхранение на кинематографични произведения Active

Пестициди. Реактиви. Съответствие с кръговата икономика и рециклируемост на риболовни съоръжения и оборудване за аквакултури Active

Безопасност на специални машини Active

Технология на развлекателните дейности. Оборудване, техническо инсталиране на оборудването и машини, използвани на сцени и други площи в увеселителната/развлекателната индустрия Active

Продукти, свързани с енергопотребление. Аспекти на ефективността на материалите при Екодизайн Active

Стълби Active

Химични дезинфектанти и антисептици; Свещи за бита Active

Безопасност на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини; Високоскоростни транспортни системи Active

Колела и ролки. Товарни единици за комбиниран транспорт и обезопасяване на товари Active

Космическо пространство; Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства Active

Електростатика. Електрозаваряване Active

Стандартизация в морското стопанство Active

Магнитни компоненти, оптична радиационна безопасност и лазери, свръхпроводимост, ултразвук Active

Електронни елементи и електронни устройства Active

Силова електроника, механични конструкции за електронни съоръжения, авиационна и космическа техника Active

Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация Active

Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти, изработени от метал; Добавъчно производство Active

Маркировка и идентификация, степени на защита Suspended

Стандарти в сектор услуги Active

Oрганични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ Active

Пробки, прокатно оборудване, пломби Suspended

Стандарти в сектор услуги Suspended

Индустриално оборудване за разбъркване и смесване Inactive

Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS) Active

Храни Inactive

Филтриране в интернет съдържание Suspended

Фотокатализа Active

Строителни конструкции и елементи Active

Авиационна и космическа техника Active