Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Българският институт за стандартизация обявява конкурс по документи за експерт в сектор „Машиностроене и транспорт”

**Българският институт за стандартизация обявява конкурс по документи за експерт в сектор „Машиностроене и транспорт”**
Български институт за стандартизация (БИС) обявява свободно работно място за експертна позиция в сектор „Машиностроене и транспорт” на Дирекция „Стандартизация”.
**Отговорности:**
- Осъществява дейността по национална стандартизация в областта на: газовите уреди, газовите бутилки и арматурата за газови уреди, битовите уреди на твърдо и течно гориво, газоснабдяването и газопотреблението, в т.ч. разработването на български стандарти на национално ниво; организиране на участието в разработването и гласуването на стандарти на европейско и международно ниво и въвеждането им като български стандарти; - Организира дейността по стандартизация на техническите комитети (БИС/ТК), на които е секретар, както и в непокрити от БИС/ТК области.
**Изисквания към кандидатите:**
- Висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по специалността „Газова, горивна и пречиствателна техника” **или** „Машини и съоръжения за промишлена и битова газификация”; - Опит в областта на: газовите уреди, газовите бутилки и арматурата за газови уреди, битовите уреди на твърдо и течно гориво, газоснабдяването и газопотреблението; - Много добро ниво на английски език, втори чужд език е предимство; - Работа с МS Office, Интернет, умение за работа със специализиран софтуер.
**Личностни качества:**
- Лоялност; - Комуникативност; - Умение за работа в екип; - Отговорност; - Лична ангажираност към процесите; - Инициативност и креативност.
**Небоходими документи за кандидатстване**:
- Автобиография; - Актуална снимка; - Мотивационно писмо; - Препоръки (ако има такива).
**За повече информация - тел. 8174 540**.
Ако отговаряте на посочените изисквания и позицията представлява интерес за Вас, изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: **най-късно до 20.09.2013 г.**
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.