Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

About the project

Българският институт за стандартизация изпълнява проект „Усъвършенстване на системата на стандартизация в България”. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Приоритетна ос 4 ”Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”. Продължителността на проекта е 36 месеца.

Целта е да се подобри конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на Общия европейски пазар. Проектът ще насърчи българския бизнес за широко прилагане на европейските и международни стандарти за подобряване на качеството и конкурентното им позициониране на външните пазари.

Ниската степен на прилагане на стандарти е една от основните пречки за подобряване на експортния потенциал на българските предприятия. Целта на проекта е предоставянето на добре структурирана и пълна информация в съответните области, която ще помогне за бърза ориентация в условията на единния европейски пазар по отношение на изискванията към произвежданите от българските предприятия продукти и услуги.

Проектът ще популяризира значението и ролята на стандартите не само сред българския бизнес, но и сред цялото общество.

Ще укрепне административния и технически капацитет на БИС, ефективността на работата на експертите в европейските и международни организации по стандартизация в подкрепа на интересите на българския бизнес

Ще се създаде бизнес информационен център на БИС за срещи, конференции и обучения в подкрепа на бизнеса. Проектът ще осигури бърз и надежден достъп на предприятията до продуктите и услугите на БИС. Ще организираме обучения на специалисти в предприятия, кръгли маси, рекламни материали и мащабна информационна кампания.

Бизнесът по-лесно ще се ориентира за европейските и международни изисквания, ще повиши качеството на своите продукти и услугите, ще има достъп до най-добрите постижения на науката и техниката, ще се интегрира успешно в европейските и международни бизнес мрежи.

Подкрепата от Оперативната програма, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФФР) се предоставя и за институционално и устойчиво развитие на БИС, за да предложим повече и по-качествени услуги за българския бизнес, за да е конкурентоспособен и печеливш на динамично развиващия се международен пазар.