Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Защита на подаващи сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн. ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г. (ЗЗЛПСПОИН)

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение може да се подава писмено или устно до г-жа Деница Иванова-Илиева, юрисконсулт, служител, изпълняващ функциите по приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали по чл. 14 от ЗЗЛПСПОИН.

Как може да подадете сигнал за нарушение

Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец по някой от следните начини: 

1. Лично, на отговорния служител;

2. Чрез електронна поща, на адрес privacy@bds-bg.org;

3. Чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, на адреса на Българския институт за стандартизация със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13;

Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. Пратка, получена на адрес, се предава незабавно на служителя по чл. 14 от ЗЗЛПСПОИН с опис, без да бъде отваряна. При подаване по електронен път формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис. 

Може да подадете устен сигнал на телефон 02/8174 528 всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа, или чрез лична среща, която сте уговорили предварително на посочения телефон. В тези случаи служителят ще попълни данните във формуляра по утвърден от КЗЛД образец по ЗЗЛПСПОИН и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра, като ги подпишете.

Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Следва да попълните всички данни във формуляра.

Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Формулярът може да изтеглите по-долу или да се обърнете за съдействие към отговорния служител по разглеждане на сигнали.