Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

За нас

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България. Той е създаден по реда на Закона за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции. Върховен орган е Общото събрание, което избира членовете на Управителния съвет измежду представителите на членовете на БИС. Като самостоятелна институция БИС работи за обществена полза и не разпределя печалба.

Най-важните дейности на БИС са чрез своите технически комитети да разработва национални стандарти в областите, за които съществува необходимост и интерес, да участва в разработването и приемането на европейски и международни стандарти, както и да въвежда като български всички европейски и част от международните стандарти.

Стандартите се разработват, гласуват, приемат или отхвърлят, изменят и отменят от техническите комитети на БИС. Техническите комитети са съставени от членове на БИС, които имат интерес в съответната стандартизационна област. Те се подпомагат от експерти към съответния комитет, а дейността им се организира административно от секретарите на ТК, които са служители в администрацията на БИС. Всеки ТК има свой председател, избран сред членовете на комитета.

Усилията на БИС са насочени както към непрекъснато подобряване на националната стандартизационна система и привличане на повече участници в дейността по стандартизация, така и към подобряване на управлението и организацията на работа.

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всички заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие. Това означава привличане и ангажиране в дейността по стандартизация и отчитане интересите на производители, доставчици, потребители, научни и академични среди, партньори в областта на социалната сфера, органи по оценяване на съответствието, държавни институции и други обществени организации.

Осъзнавайки ролята на малкия и среден бизнес за развитието на страната, БИС се стреми да обхване и защити в максимална степен интересите на българския бизнес на европейско ниво, като предоставя възможност на неговите представители да изразят своята позиция и да дадат своя принос при разработване на съдържанието на европейските стандарти. Ние считаме работата по стандартизация за изключително важна и смятаме, че чрез нея българските предприятия получават по-лесен достъп до международните пазари и биха могли да се отличат на тях с конкурентни средства.

Основните дейности на БИС са да:
• разработва, приема и одобрява български стандарти
• участва в работата на европейските и международните организации за стандартизация
• издава, публикува и разпространява български стандарти, проекти и стандартизационни документи
• издава официален бюлетин на българските стандарти
• продава международни стандарти и чуждестранни национални стандарти и проекти
• създава и поддържа база данни за стандарти и стандартизационни документи
• поддържа фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти
• поддържа специализирана библиотека
• предоставя услуги, свързани със стандартите
• организира курсове, семинари и обучения, свързани със стандартите
• осъществява сътрудничество в областта на стандартизацията със сродни организации за стандартизация от други страни
• поддържа информационен център, чрез който изготвя нотификациите в съответствие със Споразумението на Световната търговска организация за премахване на техническите пречки в търговията
• информира Европейската комисия, европейските организации за стандартизация и националните органи за стандартизация на страните-членки на Европейския съюз за проектите на национални стандарти във връзка с Регламент (ЕС) № 1025/2012 относно европейската стандартизация
• разработва и одобрява правилата и процедурите за работа по националната стандартизация в съответствие с принципите и правилата на европейската и международната система за стандартизация.

Органите на БИС са описани в раздел Структура.

Какво е БДС можете да прочетете тук.