Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Световен Ден на водата Стандартите, които защитават нашия най-ценен ресурс

Водата е основен елемент в устойчивостта на нашата планета, но около 2,2 милиарда души нямат достъп до безопасна питейна вода. Оценяването на този изключително важен ресурс е темата на Световния ден на водата тази година. В ISO има много стандарти, които помагат на всички ни да направим точно това. Програмите за етикетиране на ефективността при използване на водата могат да бъдат мощни средства, които да напомнят на потребителите за ценността на водата, и да им повлияят да избират продукти и уреди, които я използват ефективно. Въпреки че по света съществуват различни схеми, все още има много региони, където те липсват и няма международно съгласуван начин за създаването им.

Бъдещият стандарт ISO 31600 Water efficiency labelling programmes – requirements with guidance for implementation (Програми за етикетиране на ефективността на използване на водата. Изисквания с указания за прилагане (работно заглавие на български език)) ще помогне на властите навсякъде да въведат своя собствена схема. Той ще съдържа набор от най-добри практики и указания за подготовката и прилагането на програма за етикетиране на ефективното използване на водата като продукт за водопроводи и уреди, които използват вода. ISO 31600 се разработва от проектен комитет ISO/PC 316 Водоспестяващи/Водоефективни продукти. Оценяване, чийто секретариат се поддържа от SA, член на ISO за Австралия.

Ричард Ламбърт, ръководител на комитета на ISO, отговорен за стандарта, казва, че указанията имат за цел да позволят разработването на повече програми за етикетиране на ефективното използване на водата, които от своя страна ще стимулират пазара за по-добри продукти. „Очаква се, че предоставянето на потребителите на такива познания ще доведе до по-голямо търсене на водоефективни продукти“, допълва той.

В допълнение на такива програми е ISO 46001 Системи за управление на ефективното използване на водата. Изисквания с указания за употреба, който предоставя методи и инструменти за измерване на консумацията на вода, и помага на организациите да предприемат мерки за оптимизиране на нейното използване.

Други стандарти на ISO, които помагат на организациите да опазват и съхраняват водата, включват двете части на ISO 20760 Повторно използване на водата в градските райони. Насоки за централизирана система за повторно използване на водата и серията стандарти ISO 16075 за използване на пречистени отпадъчни води в напоителни проекти.

Това са само част от стотиците стандарти на ISO, които допринасят пряко за целта на ООН за устойчиво развитие за чиста вода и канализация (ЦУР 6), която се стреми да „осигури наличност и устойчиво управление на водата и санитарно-хигиенни условия за всички“. Те конкретно се отнасят за цел 6.4: „Значително увеличаване до 2030 г. на ефективността при използване на водата във всички отрасли и области на дейност и осигуряване на устойчиво водочерпене и достъп до прясна вода с оглед справяне с недостига на вода и значително намаляване броя на хората, страдащи от недостиг на вода.“

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 282/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 282/SC 1 още

95.99 Отменен стандарт

ISO/TC 282/SC 1 още

95.99 Отменен стандарт

ISO/TC 282/SC 1 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 282/SC 2 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 282/SC 2 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/PC 316 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 224 още