Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Европейската стандартизационна общност подкрепя френското председателство на Съвета на ЕС в стремежа му за европейска стратегическа автономия

Поемайки председателството на Съвета на ЕС за следващите шест месеца (#EUFP2022), Франция има амбицията да засили стратегическата автономия на Европа. CEN и CENELEC, двете европейски стандартизационни организации, и AFNOR, Френската асоциация по стандартизация, се ангажират да разгърнат напълно силата на европейските стандарти по стратегически теми и да допринесат за по-съществената роля на Европа в света.

CEN, CENELEC и AFNOR приветстват приоритетите, определени от Франция за ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. През следващите месеци общността на CEN и CENELEC ще се съсредоточи върху три теми, всички обозначени като #EU2022 от Френското министерство на външните работи заради техния икономически и социален интерес: равенство между половете, стандартизация на изкуствения интелект и нова европейска стратегия за стандартизация. Тези проекти предлагат възможност за определяне на общи референции в 27-те държави-членки и засилване на лидерската роля на ЕС на международно ниво.

Равенство между половете

Общността на CEN и CENELEC държи много на равенството между половете: през 2019 г. CEN, CENELEC и 19 от техните членове официално подписаха Декларация на UNECE относно стандартите за равенство между половете, като се ангажираха да подкрепят създаването на стандарти, в които се взема предвид равенството между половете.

В този дух AFNOR разработи ръководство за споделени най-добри практики за насърчаване на равенството между половете в компании, асоциации и местни власти. Този документ сега служи като основа за нов международен стандарт, който ще бъде разработен в ISO под ръководството на AFNOR. Този стандарт ще се отнася за всички аспекти на равенството: заетост, образование, здравеопазване, насилие, основано на пола, и участието на жените в публични дебати и вземането на решения.

Нормативната пътна карта за изкуствен интелект (ИИ)

Европейските стандарти предоставят ценна подкрепа за внедряването на етичен и ориентиран към човека ИИ в Европа. Те гарантират безопасността и сигурността на продуктите и услугите и намаляват бариерите пред търговията в полза на единния пазар.

На този фон общността на CEN и CENELEC се ангажира да помогне на Европа да успее в цифровия преход. За да организират и развият работата по стандартизация в тази област, CEN и CENELEC създадоха Съвместен технически комитет CEN-CENELEC 21 „Изкуствен интелект”. Тази група обединява експерти, които ще прилагат и направляват препоръките от Пътната карта на СEN и CENELEC за ИИ и в отговор на Бялата книга на Европейската комисия за ИИ. Чрез съвместните си усилия CEN, CENELEC и AFNOR очакват с нетърпение да подкрепят френското председателство в работата му за бъдещо европейско регулиране на сектора, по-специално когато става въпрос за сътрудничество и обмен на ИИ с други региони по света, например с Китай и САЩ.

Европейската стратегия за стандартизация

И накрая, в началото на 2022 г., в рамките на френското председателство на Съвета на ЕС, се предвижда Европейската комисия да публикува нова европейска стратегия за стандартизация: тази инициатива е в отговор на необходимостта да бъдем по-настоятелни и стратегически насочени на международно ниво и се стреми да отговори по-добре на потребностите от стандартизация, произтичащи от зелената и цифрова трансформация на индустриалната екосистема на ЕС.  

„В контекста на ускорена глобализация и иновации Европейският съюз трябва да увеличи влиянието си върху бъдещите стандарти, особено в областта на здравеопазването, индустрията и изкуствения интелект. Новата стратегия за стандартизация, предложена от Европейската комисия, ще трябва да изведат нашето технологично ноу-хау и обществените ценности на международната сцена“, обяснява Оливие Пейра, генерален директор на AFNOR и вицепрезидент по политиката в CEN.

„Европейската система за стандартизация се основава на доброволен и приобщаващ подход, както е определен в новата законодателна рамка, която вече по много начини показа своята сила в подкрепа на политическите приоритети на ЕС“, добавя Елена Сантяго Сид, генерален директор на CEN и CENELEC. „Общността на CEN и CENELEC е готова да се ангажира, за да гарантира трайно възстановяване и дългосрочна устойчивост на Европа и да помогне на Европа да изпълни своите обещания въз основа на подновено стратегическо партньорство с европейските институции“.