Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проведе се заключителна среща по проект ISTRA

Проведе се заключителна среща по проект ISTRA

На 4 септември 2018 г. в гр. Бургас, под домакинството на Бургаския свободен университет, се проведе последната партньорска среща и заключителна конференция по проекта ISTRA – „Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара” 2016-1-BG01-KA202-023738, финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия.

На работната среща беше направен преглед и анализ на резултатите от проведените обучения по стандартите за управление на риска и за системи за управление на сигурността на информацията и курса за работа във виртуална обучителна среда. Обобщената информация показа, че обучението по ISO/IEC 27000 е завършено от 122 обучаеми, това по ISO 31000 – от 133 обучаеми, с което трикратно е надвишен планираният в проекта брой на обучаемите. Курсът за обучители в Moodle успешно преминаха 42 души, като 13 от тях са от страна на БИС.

Координаторът на проекта д-р Янислав Желев подчерта, че и процентът на успешно завършилите спрямо тези на записалите се за курса също е изключително висок – над 50% и за двата курса. За сравнение, според официалната статистика, обикновено около 10% от всички записали се в незадължителни обучения успяват да завършат успешно.

Всеки от партньорите представи накратко и всички дейности, които е извършил с цел популяризиране и информиране на обществеността относно проекта.

На заключителната конференция, проведена същия ден, бяха поканени студенти, преподаватели, фирми, организации и журналисти от Бургас. Присъстващите бяха запознати с обобщената информация за проект ISTRA, изпълнените дейности и постигнатите резултати. Г-жа Росица Георгиева от БИС и г-н Каспарс Милашевич от Латвийската организация за стандартизация представиха обучителните курсове и най-важното от стандартите, включени в двата курса – съответно по сериите ISO 31000 и ISO/IEC 27000.

Специално внимание беше отделено на резултатите от постоянната и крайната оценка относно качеството на изпълнение на проекта, като акцентът беше поставен върху изводите от обратната връзка, получена от участниците в обученията. Финалната оценка показва, че проектът е постигнал планираните цели и резултати, не са констатирани отклонения от първоначалните изисквания, извършени са подобрения в съответствие с изразените мнения и препоръки и финалните продукти са високо оценени от специално ангажираните вътрешни и външни експерти, както и от представителите на целевата група. Въпреки че част от участниците в обученията са дали препоръки за подобряване и промени, няма изразено нито едно негативно мнение относно съдържанието и начина на провеждане на курсовете.

Всеки от партньорите представи своите „научени уроци” от изпълнението на проекта, като един от основните изводи на всички беше, че провеждането на обучения във виртуална среда се оценяват високо както от ученици и студенти, така и от участващите възрастни обучаеми.

Конференцията завърши с официална церемония по връчване на сертификатите на част от обучаемите от Бургас и всеки от партньорите получи сертификатите за завършилите от негова страна участници.

От БИС в заключителната среща събитие участваха Росица Георгиева и Ванина Пенчева – част от екипа на проекта.