Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТBТ/WTO

Световна търговска организация

Споразумение за техническите пречки пред търговията

Настоящата рубрика има за цел запознаване на обществеността с нотификациите в областта на стандартите, получени от секретариата на Световната търговска организация (WTO) в рамките на Споразумението за технически пречки пред търговията (ТBТ). Чрез нея изпълняваме задължението за "прозрачност", определено в член 2 от Споразумението, а именно:

2.9. Когато не съществува съответен международен стандарт или техническото съдържание на предложения технически нормативен акт или на проект на стандарт не е в съответствие с техническото съдържание на съответните международни стандарти и ако техническият нормативен акт или стандарт е в състояние да окаже значително влияние върху търговията на други страни членки, страните членки следва да:

2.9.1. публикуват на предварителен подходящ етап съобщение в издание по такъв начин, че да дадат възможност на заинтересуваните страни в други страни членки да се запознаят с него, с което съобщават, че предлагат приемането на конкретен технически нормативен акт или стандарт;

2.9.2. нотифицират (уведомяват) чрез Секретариата останалите страни членки за продуктите, за които се отнася предложеният технически нормативен акт, заедно с кратко описание на неговата цел и обосновка. Такива нотификации се правят на предварителен подходящ етап, когато все още могат да се въведат изменения и допълнения и могат да се имат предвид забележки;

2.9.3. предоставят, при поискване и без дискриминация, на останалите страни членки подробности или копия от предложения технически нормативен акт или стандарт и когато е възможно, частите от него, които по същество се различават от съответните международни стандарти;

2.9.4. дават възможност на останалите страни членки, без дискриминация, в приемливи срокове да представят писмените си забележки; при поискване да обсъждат тези забележки; да имат предвид тези писмени забележки и резултатите от обсъждането им.

Информация за стандарти
Националният информационен център отговаря на всички основателни запитвания от заинтересувани физически и юридически лица относно въпроси, свързани със стандартите, действащи на територията на страната или на други страни-членки на WTO.

Съгласно Споразумението за технически пречки пред търговията (ТBТ/WTO), "основателно" запитване е запитване, което се ограничава до специфичен продукт или група продукти, а не до цял производствен отрасъл или законодателна област.

Световна търговска организация

Нотификации по WTO/TBT за 2023 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2022 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2021 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2020 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2019 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2018 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2017 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2016 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2015 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2014 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2013 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2012 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2011 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2011 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2010 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2010 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2009 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2008 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2007 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2006 г.