Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СУК

Визията на Българския институт за стандартизация като национален орган за стандартизация в Република България е да бъде институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема както на национално ниво, така и в глобалния свят, полагаща усилия за сближаване и отразяване интересите на всички заинтересовани, предлагаща стандарти, услуги и решения с най-високо качество.

Мисията на БИС е да отчита, сближава, хармонизира и балансира по демократичен начин интересите на всички заинтересовани от стандартизацията частни, публични и граждански субекти.

Като привлича и ангажира с дейностите по стандартизация производители, доставчици, потребители, държавни институции и обществени организации, партньори в областта на социалната сфера, органи по оценяване на съответствието, научни и академични среди, БИС осигурява чрез ефективен процес и спазването на ценностните принципи за разработване на стандарти на национално, европейско и международно нивo.

БИС непрекъснато се стреми към подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги чрез:

Ръководството на Българският институт за стандартизация е убедено, че удовлетворяване на изискванията за съответствие и непрекъснатото подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството в БИС са възможни само чрез прилагане на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015.

Всяка година ръководството ще извършва преглед и ще определя конкретни цели по качеството, както и измерими критерии и задачи за тяхното постигане.
Непрекъснатото и последователно провеждане на политиката по качество и изпълнение на целите по качество са задължение и отговорност на всички работещи в Българския институт за стандартизация, независимо каква длъжност заемат.