Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Стартира процедура за номиниране на кандидати за членове на техническите съвети в БИС

Във връзка с изтичане на мандата на Техническия съвет за стандартизация в неелектротехническата област (БИС/ТСН) и на Техническия съвет за стандартизация в електротехническата област (БИС/ТСЕ) и на основание на чл. 28(3) от Закона за национална стандартизация, чл. 50(1) от Устава на БИС и т. 4.1 от Правилата за работа по национална стандартизация. Част 2: Организация на дейността по стандартизация изпълнителният директор на Българския институт за стандартизация обявява процедура за номиниране на кандидати за нови членове на БИС/ТСН и на БИС/ТСЕ.

Членовете на техническите съвети се избират от Управителния съвет измежду признати експерти в областта на стандартизацията по предложение на техническите комитети и на членовете на БИС.

В състава на техническите съвети участва по един представител от следните области/сектори:

За Техническия съвет за стандартизация в неелектротехническата област (БИС/ТСН):

 1. Стандарти в областта на услугите и основополагащи стандарти
 2. Здравеопазване, опазване на околната среда и медицински изделия
 3. Строителство и строителни конструкции
 4. Машиностроене, транспорт, подемни съоръжения и опаковки
 5. Метални и неметални материали
 6. Химия, храни и продукти за домакинството и свободното време
 7. Системи за управление

За Техническия съвет за стандартизация в електротехническата област (БИС/ТСЕ):

 1. Електротехника
 2. Енергетика
 3. Електроника
 4. Информационни технологии
 5. Далекосъобщения

Предложенията за номинираните кандидати трябва да съдържат:
• трите имена и адрес за кореспонденция на кандидата;
• наименование на фирмата/организацията или техническия комитет, който предлага кандидатурата;
• кратка автобиография, включваща професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата, и опит в областта на стандартизацията;
• наименованието на техническия съвет и областта на стандартизацията, за които се кандидатства;
• писмена декларация от кандидата, която включва съгласие за спазване на решенията на Общото събрание и Управителния съвет и на Правилата за работа по национална стандартизация. Предимство е, ако кандидатът е или е бил председател на технически комитет.

Решението за избора на членове на техническите съвети се взема от Управителния съвет на БИС на базата на доклад на изпълнителния директор.

Предложенията трябва да бъдат представени в БИС в срок до 24.09.2021 г. по един от следните начини:
• по електронната поща на изпълнителния директор iren.dabijeva@bds-bg.org или
• на адрес: 1797 София, кв. „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13.