Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение за създаване на проектен комитет на ISO „Устойчиви суровини“

DIN (Германия) предлага да се създаде нов проектен комитет ISO/РС „Устойчиви суровини“ (Sustainable Raw Materials). Организациите – членове на ISO са поканени да се запознаят с предложението и да изразят мнение относно своя интерес от работа по стандартизация в областта.

Въпреки нарастващата регулаторна рамка за устойчиво възстановяване и преработка на суровини, понастоящем няма налични стандарти за прилагане в индустрията, така че заинтересованите страни в индустрията не могат да документират съответствието на техните дейности по добив, обработка и рафиниране с приетите критерии за устойчиви суровини.

Документът, който ще бъде разработван от този проектен комитет, ще определи критериите за устойчиви суровини заедно с най-добрите индустриални практики, използвани в областта на минералните суровини, съдържащи железни и нежелезни материали. Той ще е приложими за пълната верига на производство на всички суровини, от добива до преработката, рафинирането и производството на крайния продукт; ще се позовава на сравнителни показатели, за които е известно, че са в съответствие с разпоредбите. Стандартът също така ще дефинира устойчиви суровини, както се изисква от правно обвързващите разпоредби. В тази връзка предлаганият стандарт има за цел да предостави рамка, с възможност за одитиране, сертифициране и сравнение с критериите за екологичното социално управление

В момента няколко съществуващи ISO/TC са започнали да работят поотделно по аспектите на устойчивостта. Такъв некоординиран подход би довел до разработването на противоречиви стандарти на ISO с различни изисквания за различни суровини. ISO/TC 298 „Редкоземни елементи“ и ISO/TC 333 „Литий“ признават, че работата поотделно по въпросите на устойчивостта не е целесъобразна. От новия ISO/PC се изисква да се избегне припокриване на стандартите на ISO и да се даде възможност за широко разпространение и прилагане на международните стандарти от индустрията. 

При проявен национален интерес БИС може да одобри създаването на този проектен комитет. Ако предложението бъде прието от националните органи по стандартизация – членове на ISO, България може да участва в неговата работа като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да изпрати становище относно необходимостта от създаване на нов проектен комитет на ISO до отговорния експерт от БИС Елена Георгиева, на имейл: elena.georgieva@bds-bg.org, тел: 02/81 74 594, най-късно до 20.07.2023 г.

За повече информация виж: