Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на CEN за създаване на технически комитет CEN/TC Финанси

Предложението за създаване на нов технически комитет (CEN/TC) в областта на финансите е направено от DIN.

Обхват

Стандартизация в областта на финансите. Целта е да стандартизират различни теми, свързани с финансите, които включват:

Цел и обосновка на предложението

Фокусът ще бъде поставен върху стандартизация на устойчивото финансиране в европейски контекст, като се интегрират съответните дейности по стандартизация в ISO и се допълнят със съществуващите инициативи и нормативни актове. Поставената цел е чрез разработването на стандарти в комитета да се повиши прозрачността, последователността и доверието във финансовите практики. Това ще улесни вземането на информирани решения и устойчивите инвестиции, което в крайна сметка допринася за привеждането на финансовата система в съответствие с глобалните цели за устойчивост. Освен това комитетът ще допринесе за усъвършенстването на финансовия и рисковия анализ за частни клиенти, както и по отношение на практиките при деклариране на продукти.

Kомитетът CEN/TC Финанси ще разработва стандарти за основен финансов анализ и анализ на риска, специално пригодени за частни клиенти. Тези стандарти ще предоставят насоки и методологии на частните лица за оценка на финансовото им състояние, разбиране на инвестиционните рискове и вземане на информирани финансови решения чрез създаване на обща методология и рамки. Финансовите институции ще могат точно да оценяват и да съобразяват офертите си с ценностите на инвеститорите. Това ще засили доверието на инвеститорите, ще даде възможност за персонализирани инвестиционни решения и ще насърчи защитата на потребителите.

Комитетът ще отговори на потребностите от стандартизирани практики в областта на устойчивите финанси, като разработва стандарти, специално насочени към финансите, на европейско ниво. Тези стандарти ще спомогнат за хармонизиране на факторите за устойчивост и изискванията за оповестяване, като насърчават прозрачността, съпоставимостта и надеждността на финансовите продукти и услуги. Чрез осигуряването на единен подход и последователни методологии комитетът ще допълни и съгласува съществуващите рамки, като повиши тяхната ефективност и свързаност. Това сътрудничество ще насърчи координацията между различните заинтересовани страни и ще спомогне за създаването на съгласувана финансова екосистема в Европа, от която ще се възползват както потребителите, така и инвеститорите, и организациите.

Необходимост от стандартизация на европейско ниво

CEN/ТC Финанси е от решаващо значение за хармонизиране на стандартите, интегриране на целите на ЕС за устойчивост, вдъхване на доверие на инвеститорите, упражняване на глобално влияние, стимулиране на развитието на пазара и подкрепа на ефективното регулиране.

В обобщение, Европейският технически комитет по финанси ще осигури платформа за усъвършенстване на инструментите и решенията, насочена към Европа, за да упражнява международно влияние и лидерство при формирането на (устойчиви) стандарти във финансовата сфера, както и практики за защита на потребителите в световен мащаб. Той ще насърчава защитата и благосъстоянието на потребителите, ще предоставя насоки на организациите относно устойчивото финансиране и инвестиционните решения, както и ще подкрепя европейската политика и законодателство.

Нова работна тема „Основен финансов анализ за частни клиенти“.

Потенциални заинтересовани страни:

В случай на национален интерес България може да подкрепи създаването на този CEN/TC Финанси.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 20.10.2023 г. на електронната поща на Десислава Гуленова: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. +359 2 81 74 581.

За допълнителна информация виж: