Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1811:2011+A1:2015

Сравнителен метод за изпитване отделянето на никел, съдържащ се в изделия, поставени в продупчени части от човешкото тяло, и продукти, предназначени за директен и продължителен контакт с кожата

Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced parts of the human body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin
15.10.2015 г.

Главна информация

90.92     3.10.2017 г.

BDS

ТК-0/ПС-5

Европейски стандарт

39.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a method for simulating the release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced ears and other pierced parts of the human body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin in order to determine whether such articles are in compliance with No. 27 Annex XVII of Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council (REACH).
Spectacle frames and sunglasses are excluded from the scope of this European Standard.
NOTE Spectacle frames and sunglasses are subject to the requirements of EN 16128:2011 which provides an unchanged re-publication of the technical requirements that had previously been specified in EN 1811:1998, but restricted in scope to apply only to spectacle frames and sunglasses.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1907/2006

Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1811:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1811:2011+A1:2015
90.92 Решение за преработване на стандарт
3.10.2017 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1811:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1811:2011+A1:2015